Home

Bojové chemické látky prezentace

Bojové chemické látky cíleně poškozují chemickými nebo biochemickými reakcemi fyziologické funkce lidského organismu. Dělí se podle hlavního účinku na lidský orga-nismus. Chemické zbraně jsou velice účinné a efektivní při použití proti nechráněné živé síle vojsk nebo při zneužití proti civilnímu obyvatelstvu Chemická zbraň (bojová chemická látka) je zbraň, která objekt útoku zasáhne anorganickými či organickými sloučeninami, jež působí na organismus dráždivě nebo toxicky.Mechanismus působení je různý - od cíleného poškozování určitých částí těla (blokace enzymu cholinesterázy v synapsích neuronů u nervově paralytických látek) až po působení systémové. Bojové chemické látky se smrtícím účinkem. Nervově-paralytické látky. Hlavní představitele skupiny nervově-paralytických BCHL uvádí tabulka X. Jsou to většinou bezbarvé kapaliny značně rozdílné těkavosti. Sarin patří mezi těkavé látky, zatímco látka VX mezi perzistentní. Mají jen nepatrný nebo vůbec žádný. Pracovní list k prezentaci ojové chemické látky 1. Do rámečků napiš různé typy HL. Vyznač barevn.

Chemická zbraň - Wikipedi

Pracovní list k prezentaci ojové chemické látky

Referáty z chemie rozebírají organickou i anorganickou chemii, vykládají o prvcích periodické tabulky a poukazují i na přínos chemie v praxi Obrázek Přednáška - Bojové chemické látky. Od: Karmak-1034d (https://www.facebook...) Podobné Okomentuj Zveme vás na přednášku k tématu, které asi není tak populistické, ale o to zajímavější a využitelné pro mnoha věcí a lidí, aniž to tuší,např. pro studium chemie, pro hasiče a další povinné pro čisté látky ve všech zemích EU a od roku 2015 bude povinné pro směsi. Učitel informuje žáky, že cílem zavedení tohoto značení je sjednocení označování chemických látek v celé EU. • Další částí prezentace jsou úkoly na vyhledávání vlastností láte Dusivé bojové otravné látky jsou ty látky, klasifikované jako bojové otravné zbraně, jež svým toxikologickým účinkem nejvážněji postihují dýchací soustavu člověka a tímto směrem se rovněž řídí jejich zkoumaný a využívaný toxický a bojový potenciál.. Mezi nejvýznamnější dusivé BOL patří fosgen, difosgen, trifosgen, chlór, chlorpikrin bojovÉ chemickÉ lÁtky - historie ve starovĚku, odzbrojovacÍ aktivity, zapojenÍ ioo lb do Úmluvy o zÁkazu chemickÝch zbranÍ chemical warfare agents - history from ancient era, disarmament activities, participation of the population protection institute into convention on chemical weapons bedřich uchyti

Zařazeno v kategorii: Válka Chemické bojové látky Sýrie Agent Orange mrzačí lidi i po 50 letech aneb dioxiny v praxi. Dne 10. Srpna 1961 začala americká armáda se systematickým zamořováním vietnamského území prostředkem, který označovala jako Agent-Orange RUDY A NERUDY Anna Kadaníková CO JE (NE)RUDA? Ruda - přirozená asociace minerálů, z nichž je možno získat jeden nebo více kovů Neruda - přirozená asociace minerálů, z nichž je možno získat jeden nebo více nekovových prvků a jejich sloučenin, nebo je využívaná pro svoje chemické nebo fyzikální vlastnosti RUDY Taví se z nich kovy potřebné pro výrobu různých. Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, musí podnikatelé dle zákona evidovat, a to každou zvlášť odděleně. Do evidenčního dokumentu se zapisují údaje o přijatém a vydaném množství látek, stavu zásob a jméno a příjmení osoby, které byly tyto chemické látky vydány 5. Důležité chemické a fyzikální vlastnosti. V následující části článku jsou popsány nejdůležitější vlastnosti látek, se kterými se budeme často setkávat při studiu kapitol chemie anorganické, organické i biochemie. 5.1 Hustota. Hustota určuje hmotnost látky připadající na daný objem. Značí se ρ (čti ró.

Bojové chemické látky - Chemie - Referáty Odmaturu

 1. Faktory ovlivňující toxický účinek - druh látky •struktura a fyzikálně - chemické vlastnosti •rozpustnost - vliv na vstřebatelnost (aSO 4) •schopnost kumulace •silně lipofilní látky - schopnost hromadit se v tukové tkáni •iontové látky - nahrazují v těle běžně se vyskytující ionty (Br--→Cl , Ba2+ →Ca2+
 2. látky organismu -dávka, místo kontaktu, doba trváníkontaktu, způsob vstřebávánía fyzikální podmínky jako je teplota, vlhkost atd. - Míra exposice je dána dávkou a dobou působení chemické látky na organismus
 3. 1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně) 1.1. Práce s chemickými látkami Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečn
 4. bojové chemické látky. protichemická ochrana. Bojové otravné látky a ochrana před jejich účinky : (Odborně technické zaměstnání) : Učební text na pomoc organizátorům a cvičitelům pro přípravu občanů k civilní obraně v roce 1975 / Vydáno: (1975
 5. V roce 2013 byly chemické zbraně použity v syrském konfliktu v Damašku. Stopy látky zvané sarin potvrdila OSN, ale není jasné, která ze stran ho použila. Syrský prezident Bašár Asad dříve slíbil, že v konfliktu nepoužije chemické zbraně proti civilistům. Spojené státy v čele s Barackem Obamou jsou přesvědčeny, že za.

chemické bojové látky. Chemikálie, které se používají způsobit poruchu, nemoc, nebo smrt lidí během války. Kód deskriptoru: D27.720.777.30 VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inženýrství Chemické bojové látky a metody jejich odstraňování The Chemical Warfare Agents and Removal Method - stupňováním chemické války byly zpuchýřující látky =) účinkují nejen na plíce, ale na celý povrch těla =) nejznámější a nejdůležitější je yperit, měl premiéru u Yprů(podle toho francouzské jméno), Němci mu říkali Lost, Američané hořčičný plyn (podle charakteristického zápachu Otravné látky, bojové plyny (autor: Kattar) Základní charakteristika. Bojové otravné látky (dále jen OL) jsou chemické sloučeniny, které mají vhodné fyzikální, chemické a toxické vlastnosti. Při bojovém použitím způsobují otravy nechráněných osob. Patří k převážné míře k organickým sloučeninám Úmluvy zavazuje zničit veškeré chemické zbraně, které zanechal na území jiného smluvního státu Para 4. Každý smluvní stát se zavazuje zničit veškeré objekty na výrobu chemických zbraní, které vlastní . Para 5. Každý smluvní stát se zavazuje nepoužít látky určené

Portál hasici-vzdelavani

 1. ace prostředí Chemické látky Jedná se o nejčastější druh konta
 2. Chemické zbraně - od roku 1980 do roku 1997 • 80. léta: Irák ve válce s Íránem • 1988: Irák použil sirný yperit a nervově paralytické látky proti Kurdskému civilnímu obyvatelstvu v Halabži v severním Iráku ~5000 mrtvých • 27. června 1994 Matsumoto & 20. března 1995 Tokyo, Japonsko: příslušníci sekt
 3. Organofosforové sloučeniny jsou produkované jako bojové chemické látky nebo využívané jako insekticidy a způsobují život ohrožující intoxikace. Pro terapii intoxikací jsou používány reaktivátory acetylcholinesterasy (oximy), které jsou kauzálními antidoty daných intoxikací
 4. Laboratorní práce se zabývá zjišťováním neznámé koncentrace látky na základě mísení s látkou známé koncentrace za pomoci indikátoru pH. Acidobazické titrace Prezentace nám přibližuje cíle a průběh acidobazické titrace, seznamuje s podobou titrační křivky a jejím zápisem a nechybí pokyny k výpočtům

Samostatná práce :: Chemický krouže

Prezentace je sestavena tak, aby se žáci sami snažili doplnit, co již sami znají nebo dokážou odvodit. Prezentace je zakončena opakováním probrané látky. Datum: 27. 10. 201 Halogeny prezentace 1. HALOGENY 2. tvoří řadu sloučenin (solí) VII.A skupina F , Cl , Br , I fluor chlor brom jod 3 Ve všech zemích, které se zúčastnily konfliktu, používaly látky spojené s otravami: chemické zbraně se staly skutečnou vizitkou první světové války. Mimochodem, město Ypres mělo v tomto ohledu štěstí. O dva roky později se Němci ve stejné lokalitě používali proti francouzštině dichlorodiethylsulfidu - chemická. VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY, PREZENTACE A POSTERY 43 souladu s potřebami zajištění bezpečnosti ČR a obyvatelstva v případě teroristického zneužití nebezpečné chemické látky včetně bojové chemické látky nebo jejího havarijního úniku a pro podporu zjišťování příčin vzniku požárů jsou cíle zaměřeny na: Rozvoj. Nebezpečné chemické látky a směsi v TN Školící kurz a zkoušky dle zákona 350/2011 Sb. a 258/2000 S. a další legislativy pro vrchní, staniční a vedoucí funkce. Nebezpečné chemické látky a směsi v TN. Zkoušky pro nižší zdravotnický a technický personál ; Chemické látky a chemické přípravky (směsi) Označování nebezpečných látek. Základy toxikologie. Bojové chemické látky ; Koncepce znamená mnoho obětuje své peníze jen aby byla zdravá žena nosí pracovní oblek prezentace inteligentní zařízení Karel Wolf. Poradenství > Chemie a kosmetika > Označování obalů pro chemické látky nebo směsi Státní úřad.

03-Prezentace a pracovní listy - Odraz 1

Sodík, chemický prvek Na, popis a vlastnost

Chemie - Referáty Odmaturu

Návštěvníci mohli zhlédnout například převratný rotační spalovací motor, bezlopatkové turbíny, součásti kosmické družice či enzymy likvidující bojové chemické látky. Výstava představila zajímavé vynálezy a inovace, které vznikly na jižní Moravě, a to jak v současnosti, tak v minulosti Etologie živočichů . ETOLOGIE ŽIVOČICHŮ. Etologie = věda zabývající se chováním živočichů ( řecké ethos = zvyk, obyčej ). Základní schopnost živočichů je dráždivost: Aktivně reagují na změny v okolním životním prostředí (dráždivost na vnější podněty - ty bývají soustředěny ve smyslech, schopných reagovat na odpovídající nadprahové podráždění)

Na straně druhé figurují bojové chemické látky a světový terorismus, děsící každého. Jde o otázku bezpečnosti. Když se člověk otráví bojovou látkou, je nutné znát antidota, které zabrání intoxikaci, vysvětluje přední český toxikolog Kuča O výuku na tomto cvičišti se staral 106 samostatný prapor chemické ochrany Kuřívody, který zajišťoval chemickou přípravu pro ostatní útvary SA. U sovětské armády se při výcviku používaly pouze ostré bojové látky, především chlorpikrin. Jedná se o bezbarvou, prudce jedovatá kapalinu

Průmyslové chemikálie jakožto potenciálně zneužitelné bojové chemické látky. Stanovení metamfetaminu v krvi pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí . Huperzin v léčbě Alzheimerovy choroby. Fentanyl a jeho deriváty . Stanovení kontaminace vod rtutí metodou průtokové chronopotenciometri Soman a VX agent patří mezi nejnebezpečnější bojové chemické látky, tzv. nervově paralytické organofosfáty, říká prof. Janoš. Vzhledem k tomu, že známe dobře mechanismus působení Intosorbu na tyto látky, Prezentace z loňského semináře si můžete prohlédnout zde 3. Doc. RNDr. Zdenek Šindelář, CSc - Bojové látky ve vojenství d) Prezentace spolku a popularizace výzkumu na UP pro Slovanské gymnázium Olomouc - přednášky Cesta léku a Svět 2D chemie e) Prezentace možností zapojení se do studentských středoškolských prací v rámci projektu Badatel v rámci Badatelského víkend teroristického zneužití nebezpečné chemické látky včetně bojové chemické látky nebo jejího havarijního úniku a podpora zjišťování příčin vzniku požárů. IOO se v měsíci květnu, resp. červnu spolupodílel na zabezpečování bezpečnosti př

Mezi odborníky vládne názor, že USA mají ilegální zásobu chemických zbraní stejně jako Saúdská Arábie a řada dalších zemí. Tvrdit, že agenta nechal zlikvidovat Putin jen proto, že určitý druh chemické bojové látky se vyrábí či vyráběl také v Rusku, je minimálně neomalená propaganda, ne-li urážka Látky v tisku označovány jako Novičoky, mezi něž patří i látka A230, jsou potenciální otravné chemické látky, jejichž identifikace a obrana proti nim je součástí výcviku českých vojenských protichemických jednotek Nebezpečné bojové chemické látky jako novičok nebo sarin by mohl několikanásobně účinněji rozložit nový nanokompozit. Na jeho vývoji se podíleli i vědci Akademie věd ČR, Štěpán Stehlík z Fyzikálního ústavu a Jiří Henych z Ústavu anorganické chemie, spolu s kolegy z dalších českých institucí i Uppsalské.

Přednáška - Bojové chemické látky

Vědec Jiří Henych z Ústavu anorganické chemie Akademie věd spolu se svým týmem vyrobil prášek, který dokáže zneškodnit bojové chemické látky a.. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/19 (úplné znění

Dusivé bojové otravné látky - Wikipedi

 1. Různé další speciální chemické látky a prostředky. chemických látek a prostředků pro zabezpečení obměny materiálu uloženého v zásobách a pro zabezpečení bojové činnosti, výcviku, činnosti jednotek v zahraničních misích a při živelných pohromác
 2. chemické látky Laboratoř enzymové kinetiky - prezentace příkladů vývoje moderních enzymových technologií pro farmaceuticky průmysl a ochranu životního prostředí Laboratoř počítačového modelování - animace enzymatického rozkladu bojové látky yperitu, možnost zkusit si namodelovat enzym programem Foldi
 3. Benito Mussolini (29. júl 1883 - 28.apríl 1945) Benito Amilcare Andrea Mussolini sa narodil v severotalianskom vidieckom mestečku Dovia do rodiny kováča a učiteľky. Ako dieťa bol problematický. Vylúčili ho z dvoch škôl, keďže svojich spolužiakov často napádal, na niektorých dokonca v bitkách útočil vreckovým nožíkom

Chemické bojové látky - internet WEE

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč. Studentské referáty jsou převážně ve formátu ppt a pptx

 • Tejpování pupeční kýly.
 • Demonstrační obrázky.
 • Albendazol diskuze.
 • Pronájem lodního přívěsu.
 • Postel 180x200 sconto.
 • Nezapomenutelná cesta.
 • Stavba reproduktorových soustav.
 • Krev anatomie.
 • Delfín skákaví.
 • Rakovina zaludku ve 30 letech.
 • Css margin example.
 • Cena inseminační dávky skotu.
 • Prirodni oleje.
 • Poznáš film podle hudby.
 • Focus rs cena.
 • Rybářské pruty děličky.
 • Hugh jackman.
 • Plesy valasske mezirici 2018.
 • Ok yba.
 • Avia 2017 cena.
 • Miroslav hrabě.
 • Naleziště polodrahokamů v čr.
 • Dušené hovězí s bramborem.
 • Sítnicové centrum praha.
 • Softballová rukavice rawlings.
 • Alanya památky.
 • Přední světla octavia 3 facelift.
 • Nejděsivější místa čr.
 • Odznaky luftwaffe.
 • Hugh jackman.
 • Hypochondrie diskuse.
 • Posilovna 1 vstup zdarma.
 • Investice zhodnocení.
 • Druhy netopýrů v čr.
 • Toyota auris 1.6 automat test.
 • Odběr kostní dřeně cena.
 • Pcr einfach erklärt.
 • 2019 ram 2500.
 • Ploštičník větevnatý.
 • Vyměřený čas kniha.
 • Pánské kadeřnictví ostrava poruba.