Home

Školy v mezopotámii

V Mezopotámii byl panovník chápán jinak oproti Egyptu - měl neomezenou moc, ale pouze jako světský vládce. V Mezopotámii se nepěstoval kult mrtvých. Vystřídalo se zde několik národů: Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané Panovnický palác v Mezopotámii byl situován v blízkosti chrámového okrsku. Stál uprostřed města nebo byl součástí městského opevnění. Protože Mezopotámie měla otevřenější polohu, bylo třeba města i vesnice chránit hradbami. Z obrovských paláců se dochovaly jen trosky, ukryté v hliněných kopcích (telly) Střediskem vzdělanosti v Mezopotámii byly chrámy . Při chrámech vznikaly školy, kde se studenti učili číst a psát a kde byli seznamováni s dobovými znalostmi. Ze škol poté vycházeli školení úředníci, kteří byli zaměstnáni ve službách panovníka. Řada absolventů škol se zabývala rozvojem nových vědníc V dnešní době její území zhruba odpovídá Iráku, severovýchodní Sýrii, jihovýchodnímu Turecku a jihozápadnímu Íránu. Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Ve starověku byla rozdělena na severní Asýrii a jižní Babylonii tisíciletí v jižní Mezopotámii národ Sumerů název území = Sumer volení úředníci spravovali zem války mezi městskými státy - moc získali vojevůdci = stanou se z nich králové despocie = neomezená moc králů = zástupce bohů na zemi, pomoc kněží vynález kola, hrnčířského kruhu, vůz tažený dobytkem nebo koňmi.

V pravěku byly pro obydlení určité oblasti nejdůležitější tři faktory. faktory 1. dostatek vláhy 2. teplé podnebí 3. úrodná půda. : Mezopotámii - Meziříčí je tvořeno řekami Eufrat a Tigris (), které jsou nejdůležitějšími pro celou oblast Předního východu V oblasti sumerské kultury došlo v druhé polovině 3. tisíciletí př. n. l. k pronikavým změnám. Sargon, král města Akkadu ležícího na severu sumerského území, vytvořil mocnou říši, když pod svou vládou sjednotil celou Mezopotámii. Sargon byl zřejmě vynikající vůdce V severní Mezopotámii navazuje na mladší severobeidskou kulturu období gaurské kultury. 5. Sumerské městské státy v raně dynastickém období (asi 3000 až 2350 př.n.l.) V raně dynastickém období byl Sumer rozdělen na městské státy, které vznikly integrací predynastických měst a vesnic -školy: jmenovaly se Domy tabulek-psalo se seříznutým rákosem na hliněné tabulky-byly povoleny tělesné tresty-klínové písmo-školy jen pro chlapce -míry v Mezopotámii, Egyptě, Rakousku, v Českém státě se lišily!!!proto je třeba si zjistit správnou mír 1800 př. n. l. v popředí Babylonie - král Chammurapi = zakladatel říše (ovládl dolní Mezopotámii, území středního Eufratu, asijská města na stř. Tigridu) země rozdělena na oblasti a okresy se správc

PPT - Opakování Mezopotámie PowerPoint Presentation, free

Stavby v Mezopotámii - Galakti

Kultura v mezopotámii: Náboženství - bylo zde stovky božstev různého významu, každé město mělo svého božského ochránce, v případě, že význam města vzrostl, vzrostla i důležitost tohoto boha à stavěli jim zikkuraty Písmo - písmo používali jako první sumerové, vzniklo z praktických a úřednických důvod Později byla Asýrie ovládnuta Churrity, kteří sídlili v severní Mezopotámii, odkud podnikali útoky do Jižní Arménie, Malé Asie, aj.). Z těchto dobytých území vytvořili stát Mitanni , kterýžto se stal rovnocenným partnerem Chetitů i Egypťanů v boji o nadvládu na předním východě

1

V letech 2200 - 2100 před Kristem vpadli do Mezopotámie Gutejci (horské kmeny) a celé jedno století ovládali rozsáhlé oblasti v jižní Mezopotámii. Nikdy nevytvořili centralizovanou říši a jediné informace, které o nich máme, jsou seznamy králů z dobových zdrojů Významné říše v Mezopotámii: 1. Sumer: Sumerové se usadili okolo 3. tis. př.n.l. v oblasti jižní Mezopotámie. Celé toto území se nazývalo Sumer. Na denním pořádku bylo válčení mezi městskými státy o nadvládu. V každém městě totiž přebral vedení vojevůdce - král Období městských států v Mezopotámii skončilo okolo roku 2000 př. n. l., pravděpodobně protože sucho a změny toků řek vedly k příchodu pastevecký nomádů, kteří dobyli přírodním prostředím oslabená města a pak se nomádi usadili ve svých městech, tak, jak to nomádi skoro vždycky udělají, pokud -- počkejte si na.

Sjednotil jižní Mezopotámii a přechodně získal i Aššur a Ninive. Známější je však díky zákoníku, který sestavil. Zákoník obsahuje 282 paragrafů, za co udělovat trest. Je vytesán do 2 1/4 m vysokého černého dioritu. Obsahoval konkrétní, často kruté tresty za konkrétní činy, byl psán v zásadě oko za oko, zub za zub Mezopotámie byla kolébkou civilizace. První sumerské obyvatelstvo se v Mezopotámii objevilo na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. Ve starověku byla rozdělena na severní Asýrii a jižní Babylonii. Horní část Babylonie se nazývala Akkad a dolní Sumer. V roce 539 př. n. l. do Babylónu vnikli Peršané z dynastie Achaimenovců a v roce 331 př. n. l. pak Alexandr Veliký, po. Mnohem častější však byly školy v okolí chrámů, kde coby vyučující pracovali vyškolení kněží. Teprve až v dalších obdobích vznikaly veřejné školy, což však neznamenalo konec nutnosti platit školné. Život v Domě tabulek (Mezopotámie) Dům tabulek představuje ekvivalent pro mezopotámskou školu Aké písmo sa používalo v Mezopotámii? Hieroglyfy. Klinové písmo. Latinka. Alfabeta. Ako sa nazývali sumerské chrámy? Pyramídy. Baziliky. Zikkuraty. Akropoly. Ktorý babylonský panovník vydal slávny zákonník vyrytý na kamenných pilieroch? Sargon I. Chamurappi. Nabuchodonozor. Nabonid ŽIVOT V MEZOPOTÁMII ODĚVY - plátěné košile, svrchní šat, krátké zástěrky - sandály, punčochy X chudí - bosi - šperky - líčení BYDLENÍ - patrové domy - v přízemí dílny nebo sklady - čtvercový dvůr, bez oken - rovná střecha - občas vestavěný záchod VZDĚLÁVÁNÍ - školy u chrámů - jen chlapc

V severní Mezopotámii vznikla Asýrie, jejímiž centry byly města Ninive a Ašur. Asyřané byli krutí válečníci, a postupně pronikli i na jih. V 16.stol.př.n.l. ovládla Asýrie celou Mezopotámii, rozkládala se od Středozemního moře a Egypta až po Perský záliv ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize školy

Mezopotámie - Dějiny architektur

 1. Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72, 790 70 Javorník Tel.: 584 440 308, 725 005 504 E-mail: reditel@zsjavornik.cz IO: 636 96 517 6.A TÝDENNÍ PLÁN na týden od 7. 12. do 11. 12. 2020 Třídní učitel: Mgr. Saskia Rydlová, rydlova.saskia@zsjavornik.cz, mobil: 724 756 552 Milí žáci, vážení rodiče
 2. Mezopotámie - jedná se o území, tz. půlměsíce mezi řekami Eufrat a Tigris. Je to období 4000/3000 let př. n. l. Božstvo se podobalo lidem a každý bůh měl na starosti jednu část světa. Vrchnost byla zahrnuta bohatstvím a lidem nebyly vnucovány žádné morální zásady. I v tomto období vznikala úchvatná umělecká díla
 3. Dějiny školy Ve školním roce 2005/2006 jsme si připomenuli 10. výročí vzniku našeho gymnázia. V souvislosti s tím chceme nastínit nejen desetiletou historii samotného gymnázia, ale i historii budovy, v níž je naše gymnázium umístěno, a to na pozadí vývoje školství v Lipníku nad Bečvou od doby, kdy byla zmíněná budova naší školy postavena, až do současnosti
 4. V Mezopotámii se ani nerozvinul žádný kult mrtvých. Akkadská říše: sjednocena ve 3. tisíciletí př. n. l. králem Sargonem z množství malých samostatných městských států (Ur, Eridu, Lagaš, Uruk) vzniklých na tomto území

V Mezopotámii se rozvíjela tzv. cihlová architektura. Cihly se musely vytvářet z hlíny, jelikož zde byl nedostatek kamene. Stavby typické pro toto území nazýváme zikkuraty, což byly stupňovité budovy s chrámem na jejich vrcholku. Stavěly se i užitkové stavby, jako byly vodovody, mosty či kanály. Např V Babylonii vládla směs náboženských představ sumerských a semitských. Největššími bohy byli Bel(pán) a Istar, v Babyloně Marduk. Bybyloňané věřili, že po smrti zbývá z člověka jen stín. Kněží mimo bohoslužbu předpovídali z hvězd budoucnost, vykládali sny, vedli školy. Z věd kvetla hlavně matematika a astronomie DUM zajímavou formou opakuje a rozšiřuje znalosti o starověké Mezopotámii. mii. Přihlásit se. Úvodní stránka; IČ školy Jste-li učitel, prosím zadejte IČO vaší školy, abychom k ní mohli přiřadit Vámi nahrané DUMy. Neznáte IČO své školy Lidé v Egyptě uctívali mnoho bohů. Mezopotámie leží mezi řekami Eufrat a Nil. Egypťané byli výborní lékaři. V Mezopotámii psali na papyrus. Sumerové nikdy nevytvořili jednotný stát. Mezi egyptské městské státy patřila města Ur, Uruk, Lagaš, Kiš. Doplň správné pojmy do textu Vyprávíme si o Mezopotámii S p. učitelkou Kurečkovou toto téma otevřeli v hodině dějepisu, dále pokračovali v angličtině metodou CLIL. Kachle se nám povedly Ve výtvarné výchově v dílně pana Hrubého zúročili své znalosti při výrobě kachlí s motivy, které zdobí proslulou Ištařinu bránu

Závlahové zemědělství- v době záplav byla voda zachycována v nádržích za hrázemi, systémem zavlažovacích kanálů pak byla voda v době sucha přiváděna na pole. Společnost v starověké Mezopotámii Král vojáci kněží zemědělci úředníci řemeslníci otroci Starobabylónská říše Vládcem v Mezopotámii byl král KULTURA V MEZOPOTÁMII- Klínové písmo (a vlastně vznik písma vůbec)- Zikkuraty - tří nebo sedmistupňové stavby, jedná se o chrámy, přístupná jsou všechna patra kromě nejvyššího.- Dům tabulek = škola (běžně se chodilo do školy) - Rozvoj matematiky. Nejvzácnějšími stavbami byly tzv. ZIKKURATY , sloužily k A) k bydlení B) k uctívání bohů C) k pohřbívání mrtvých 16. B Vzdělání v Mezopotámii 17) Školy se v Mezopotámii nazývaly: Dům lebek Dům tabulek Škola 17 - vznikla v 3. tis. p.n.l- jmenuje se podle hlavního města- založil ji panovník Sargon v jižní Mezopotámii- připojil městské státy bývalých Sumérů- 1. centralizovaný stát v Mezopotámii- Sargonův vnuk vybudoval povnost Ninive, což bylo později hlavním městem Asýrské říše - Asýrie:- má 3 období:- Staroasyrská říš

E-Ucebnice - Dějepis - Mezopotámi

 1. Postavy: Enkidu -Gilgamešův druh původně stvořen bohyní Aruru, stvořitelkou lidí,z hlíny, jako Gilgamešův protivník, na Anovu (bůh, pán uruckého města) žádostžil nastepi Gilgameš -5. král města Uruku, v jižní Mezopotámii (mohutná hradba kolem Uruku) ze dvou třetin bůh - matka, bohyně Ninsun;z jedné třetiny.
 2. Významný panovník Šamši Adad I. - podporuje expanzivní politiku - expanze v oblasti Mezopotámie - do jižní části proti Starobabylonské říši => Asyřané ovládají celou Mezopotámii; Od 18. stol. př. n. l. rozpad Staroasyrské říše - výboje Churitských kmenů 750 př. n. l
 3. Cestička do školy - Dračí horoskopy - hodiny a dny v týdnu. Japonské čajové obřady - domácí příprava a vzájemná pomoc v rodině. Vv/Pč - skládanky z papíru - samurajská helma, draci, naše znamení podle data narození Říjen v Mezopotámii a ponor v Egyptě. Český jazyk - psaní - a, e, i, o, u, l, m, p. Stále.
 4. Připomínám, že máme za sebou další kapitolku z dějin a to Mezopotámii (uč. str. 47-58). Přikládám pracovní list na procvičení a termíny: 6. A - čt. 7. 1. 2016. 6. B - pá 8. 1. 2016. 6. C - stř. 6. 1. 2016. Po testíku si uděláme úvod do starověkého Egypta - kostýmy a předměty s tematikou starověkého Egypta vítány.
Po sto letech práce dokončen slovník prastarého jazyka

Vliv spolupráce rodiny a školy na celkový rozvoj osobnosti dítěte Vypracoval: Mařincová Jana v Egyptě, v Persii a Mezopotámii. V těchto zemích se také poprvé setkáváme se školami, v nichž se vzdělávaly děti z nejvyšších sociálních vrstev Sumerové se v Mezopotámii usadili zhruba před 6000 lety (tj. 4000př.n.l.). Pravděpodobně přišli z východu. Sumerská civilizace byla jednou z nejvyspělejších civilizací starověku a patří jí mnohá prvenství. Jsou vynálezci kola, písma a jejich literatura je dodnes skvostným dílem. Sumerové žili v městských státech Máme zakončeno další téma - Mezopotámii a nastal čas opakování a ověřování (uč. str. 47 - 58). V příloze pro všechny opět PL. Termíny: 6. A - út 18. 12. test + úvod do Egypta s kostýmy. 6. B - po 17. 12 test, st 19. 12. úvod do Egypta s kostýmy. 6. C - út 18. 12. test + úvod do Egypta s kostýmy. Těším se. Schob

V Egyptě, v Mezopotámii a v Persii se od 4. tisíciletí př. Kr. vytvářejí mohutné otrokářské despocie v čele s absolutistickým panovníkem, s organizovaným vojskem, kněžstvem a úřednictvem. V těchto zemích se poprvé setkáváme se školami, které vznikaly při chrámech a panovnických dvorech. Učily vybranou mládež z. Život ve starověké Mezopotámii 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti První školy byly organizovány v palácích a chrámech. V Mezopotámii existovaly první školy ve 3. tisíciletí př.nl. e. Kdo přesně přišel se školou, je neznámý. Ale v Mezopotámii se školy staly ze stejných důvodů jako ve starověkém Egyptě. To znamená, že je třeba, aby lidé, kteří dopis vědí, vědí, jak psát Přečtěte si také: Egypt - Lidé starověku: co nám o sobě řekli Civilizace starověkého Egypta, která se zrodila v úrodném údolí Nilu, se rozvíjela od 31. do 1. století před naším letopočtem - déle než kterákoliv jiná v dějinách lidstva. V této knize [] Řím Lidé starověku: co nám o sobě řekli Starověká římská civilizace trvala téměř tisíc let

Mezopotámie - Dějepis - Referáty Odmaturu

v Mezopotámii. Žáci jsou seznámeni s odlišnostmi starověkých civilizací v orien-tu a na západě (klasické Řecko a Řím). Následuje práce s tématy života v Mezo- a v rámci školy (dílčí očekávané výstupy vyučovacích předmětů v daném ročníku v učebních osnovách ŠVP) KULTURA V MEZOPOTÁMII. Stovky božstev, každé město mělo svého božského ochránce, nejstarší chrámy ze 4. Tisíciletí, zirrukaty (biblická babylonská věž) Klínopis, Epos o Gilgamešovi, báje, pověsti, písařské školy. DALŠÍ STÁTY NA PŘEDNÍM VÝCHODĚ. 90% veškerého písemného materiálu nalezeného v Mezopotámii je úřední povahy. Gramotnost byla vysoce ceněna. Brzy vznikly chrámové školy, kde se žáci učili číst,psát a počítat. Hliněné tabulky se uchovávaly v knihovnách RED IZO školy: 600037045. IZO základní školy: 049367463. Fakturační údaje. Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183/15 143 00 Praha 4. IČO: 49367463 DIČ: CZ49367463. Bankovní účet školy: 159 049 009/0300 Bankovní účet školní jídelny: 698 22 379/080

referáty - Starověké státy - Mezopotáni

3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období - školy pouze pro potomky příslušníků nejvyšších vrstev - Vzdělání = nejdůležitější prostředek moci Egypt - Podobné jako v Mezopotámii - Úplné vzdělání pouze pro kněží a vladaře - Znalost čtení a psaní ovšem rozšířena i v nižších vrstvách - Cílem výchovy: úcta k pravdě a řád

PPT - Zlínský kraj PowerPoint Presentation, free download

Motivy v úryvku:-východ slunce- nový začátek - síra, oheň, podvrátit, vyhladit, zničit,vyvrátit, ze středu zkázy - ničivé prostředky (elementy) a motivy zkázy -Panovníku, tvůj služebník- podřazenost člověka Hospodinovi Téma Starého zákona: stvoření světa a prvních lidí, vyhnání z ráje, první (bratro)vražda. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Licencování: Jednouživatelská verze - určena pouze pro domácí použití, nemůže ji zakoupit škola.Výjimka je možná při nákupu pro žáka v rámci podpůrných opatření, uveďte do poznámky. Multilicence pro školu do 250 žáků - určena pro školy do 250 žáků s pouze jednou třídou v každém ročníku tj. bez paralelních tříd - MEET - Každodenní život v Mezopotámii. Čt 12.11. - v učebnici na straně 36 - 37 si přečtěte o každodenním životě v Mezopotámii a udělejte si krátký zápis. Zopakujte si ještě jednou pravěk J !!! Nezapomeňte, že koncem týdne budete mít na Edupage test na Pravěk!! 2019 v 14:15 v prostorách školy. Zveme všechny rodiče a kamarády našich maturantů. (Maturanti se dostaví v 12:30!!!) 14.12.2018, vložil Haltofová Natalie (Informativní zpráva) Minulý týden jsme psali písemku, takže kdo by si ji chtěl opravit, bude mít možnost. Dále budeme pokračovat v Mezopotámii. 3.4.2017, vložil.

Starověk, Mezopotámie, Sumer Starověk je po pravěku druhou etapou v dějinách lidstva. Za jeho počátek se považuje rozpad prvotně pospolné společnosti a nástup prvních státních útvarů (ca 4. - 1. tisíciletí před Kristem); za jeho konec pak zánik říše západořímské (476 po Kristu) V severní části Mezopotámie se vyvíjela říše (s hlavním mstem Aššur), která se stala v 9.-7. stol. př. n. l. nejmocnjším státem v Přední Asii. Byla to říše. a) Starobabylonská. b) Novobabylonská. c) Egyptská. d) Asyrská. 40. Který významný objev umožnil lidem datování událostí

Dějiny světa - Starověk - Starověk - Mezopotámi

Budova školy v Sedleci slaví v roce 2010 sté výročí existence. Pro každou obec (zejména v dřívějších dobách) byla škola velmi důležitá, neboť byla významným činitelem v kulturním životě obcí. v Mezopotámii a v Persii se od počátku 4. tisíciletí př. Kr. vytvářejí mohutné otrokářské despocie v čele s. Kosta Vojinović, který v létě založil hnutí odporu, a Kosta Pećanac, který byl do Toplice dovezen za stejným účelem, toto povstání vedli. Srbové byli obecně rozzlobeni ohledně své denacionalizace na okupovaných územích. Srbský jazyk a tradice byly zakázány, školy zavřeny a knihy páleny

Orientální státy - Mezopotámi

Maturitní otázka se zabývá výchovou a vzděláváním ve starověku. Autor popisuje vzdělávání v prvobytně pospolné společnosti, v Mezopotámii, Indii a Čín... Typ školy: SŠ. Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogik starov ěké Mezopotámii, tedy zhruba 3000 let p řed naším letopo čtem. Tehdejší hospodá ři si do hlin ěných desti ček zaznamenávali své hospodá řské údaje klínovým písmem. Specifický vývoj v oblasti ú četních a hospodá řských záznam ů mají bezesporu východoasijské oblasti - nap říklad starov ěká Čína..

Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Studijni

A co české školy na tuto tragickou události moderních dějin a jí podobné? Nic. Mlčí. Proč třikrát rozebíráme do podrobna Etrusky a Mezopotámii, třikrát se učíme vyjmenovat Přemyslovce tam a zpátky a třikrát se zasekneme ve století páry. Číslo tři v tomhle případě nesymbolizuje magičnost, ale zbytečnost V tomto týdnu se setkáme ve dvou on-line hodinách českého jazyka, rozvrh on-line hodin je na stránkách školy v sekci distanční výuka, zároveň vám ode mne přijde na váš školní e-mail pozvánka na konkrétní hodiny. Proto sledujte stále svůj školní e-mail a zapojte se aktivně do výuky Hlavní výkladový text učebnice, který sleduje paralelně dějiny obecné a národní, doprovázejí graficky odlišné pasáže, které jej rozšiřují a doplňují.Ponecháváme na rozhodnutí učitele, zda jednotlivé rozšiřující texty zahrne do výkladu, využije pro domácí práci studentů či zcela pomine.. Kurzívou jsou vytištěny výňatky ze soudobých písemných. Od středy 18. 11. 2020 mají žáci naší školy možnost využívat individuální technickou podporu při plnění úkolů distanční výuky v pracovně PC (2. patro školy).. PO, ST, PÁ v době od 8 - 12 hodin.Vzhledem k přísným hygienickým opatřením může být přítomen v pracovně PC pouze 1 žák, který bude pracovat pod dohledem učitele

Dějiny umění: Mezopotámi

V Mezopotámii se užívalo nejprve písmo slabičné, které bylo později nahrazeno hláskovým písmem. K počítání se v Mezopotámii používala šedesátinná soustava. Mezopotámci odvozovali délkové míry od rozměrů lidského těla (palec, loket a sáh). V Mezopotámii došlo k rozvoji astronomie, měli i svůj vlastní kalendář Základní škola a Mateřská škola, Masarykovo náměstí 1, Nové Dvory, IČO: 709 89 052, zapsaná v síti škol pod IZO 070989052, (dále jen správce) informuje tazatele, jakožto subjekt údajů (dále jen tazatel) v souladu s čl. 13 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně. Předkládaná monografie v anglickém jazyce je věnována vývoji vztahu mezi náboženstvím a královským úřadem ve starověké Mezopotámii. Pokrývá celé období od počátku 3. tisíciletí př. n. l. po 7. století př. n. l., a v příspěvku archeologickém. Kerrigan Michael. V posledních dvaceti letech napsal desítky knih pro děti a mládež - například cyklus čtyř publikací The Ancients in Their Own Words (Lidé starověku: co nám o sobě řekli) (2008) a kníž ku Ancient Greece and the Mediterranean (Starověké Řecko a Středomoří), která posloužila jako předloha pro jednu část seriálu BBC o starověkých civilizacích Prusko v 18.století Rusko v 15. a 16st. Sparta a Athény starověká Persie starověký Řím-republika středověká Anglie (po 100letou válku) Středověké Španělsko Třicetiletá válka Válka o dědictví španělské válka s tureckem v 17.s

3 Architektura a stavitelství mezopotámi

V Mezopotámii byl nedostatek surovin, dováželo se všechno kromě hlíny a rákosu, které lidé využívali při stavbě domů. Pouze bohatší lidé si mohli dovolit domy z kamene a dřeva. Domy často kvůli velkým horkům neměly žádná okna. JAZYK, PÍSMO A LITERATURA V Mezopotámii používali nejprve obrázkové, později klínové. v Mezopotámii kolem roku 3000 př. Kr., vynález je přisuzován Sumerům. Klínové písmo se zrodilo z obrázkového písma a pravděpodobně se jednalo o písmo pojmové. Zpočátku mělo písmo 2000 znaků, avšak tento počet se postupně zmenšoval. Sumerové psali do měkké jílovité hlíny pomocí rákosového rydla nebo znak Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.. Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o.

Z dějin architektury - Mezopotámi

PPT - Starověká Palestina PowerPoint Presentation - ID:7084377

Moje osobní stránky :-) - Dějepis - Mezopotámie, Egyp

v otroká řských despociích v Egypt ě, v Mezopotámii a Persii cca 4000 let p řed Kristem. V těchto zemích se poprvé setkáváme se školami, které vznikaly p ři chrámech a panovnických dvorech. Mládeži z nejvyšších sociálních vrstev se dostávalo znalosti písma V letošním školním roce čekal žáky třetích ročníků úplně jiný program jak v minulých letech. V pěti lekcích pro ně připravila paní knihovnice zajímavou historii o vzniku písma, knih a knihoven. Brouzdali jsme časem v Egyptě, Číně, Mezopotámii a nevynechali jsme ani Řím

Mezopotámie :: Účivo - Referáty - Tahák

Ifigenie v Aulitě a Ifigenie v Tauritě - tyto díla na sebe navazují. Ifigenie byla dcera krále Agamemnóna. Během Trójské války měli Ifigenii obětovat, ale nezabili ji a odnesli do Taurity do chrámu Artemis, kde se stala kněžkou. Médea- dcera Kolchydského krále se zamilovala do Iasona První zmínky o pivu nebo pivní kultuře jako takové se datují do prehistorie. Už 6000 let před naším letopočtem popíjeli mok, který by se dal připodobnit k tomu, co si dnes představujeme pod pivem, staří Sumerové v Mezopotámii. Právě odtud se pivo pravděpodobně rozšířilo do celého světa Život v Mezopotámii Mezopotámie - nejstarší období Asýrie a Babylonie Mezopotámie - kultura a vzdělanost Egypt - přír. podmínky, zemědělství, řemeslo Život v Egyptě Egypt - vývoj státu Egypt - kultura a vzdělanost Indie - přír. podmínky, zemědělství, státní útvary Indie - kultura a vzdělanos Mizí kuřácké koutky, školy až na některé výjimky plošně zakazují užívání tabáku i elektronických náhražek ve venkovních prostorech. Zapálit si cigaretu tak nelze v celých rozsáhlých univerzitních kampusech České zemědělské univerzity v Praze nebo Vysoké školy báňské − Technické univerzity Ostrava

5) V Egyptě, Sýrii a v Mezopotámii se rozvinuly kultury orientální. 6) Které kultury měly největší význam pro vývoj hudby? - především židovská (zpěv žalmů) a kultura Řecka a Říma 7) Homér napsal hrdinské básně Illias a Odyssea. 8) Které nástroje se využívaly ve starověkém Řecku Srovnání cen Vražda v Mezopotámii. Nejlevnější e-shop Help-Man.cz. Cena 19 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně • Matematika ve staré Mezopotámii, Celostátní seminář z historie matematiky, PedF ZČU, Plzeň • Zápis čísel v Evropě v letech 600 až 1600, Seminář Číslo v textech před rokem 1600, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Prah

1.3 Historie vaření piva v Mezopotámii 1.4 Pivo ve starověkém Egyptě 1.5 Pivo v Indii, Číně aTibetu 1.6 Pivo v Americe 1.7 Pivo ve starověké Palestině 1.8 Pivo v antickém Řecku a Římě, starověcí Germáni, Galové, Keltové a Slované 1.9 Pivo ve středověké Evropě 1.10 Pivo v Čechách 1.10.1 Mílové práv V Mezopotámii se zpočátku pilo pivo brčkem. Podle skotských archeoložek chutnalo lépe než tehdejší voda PŘEHLEDNĚ: V jaké situaci se otevřou školy, obchody či divadla nebo kdy se bude moci sportovat . Chodit za dveře nestačí. Brusel kritizuje Česko, že neřeší Babišův střet zájmů. Žádá zastavení dotac

Rozdíly v používání přítomných časů na příkladech vět. U 24-25, PS 19. Ladislava Valečková: Pomocí textu, cvičení a pracovních listů - procvičíme přítomný čas prostý a průběhový: Člověk a svět: Mezopotámie Kultura ve starověké Mezopotámii (jazyk V kterém typu projevu (např. nařizuje se, žádá se, uděluje se atd.) se nejčastěji užívá trpný rod? (5) Souhrnná cvičení . 6. Užijte opisnou variantu trpného rodu: Kovářská výheň (rozdmýchat, minulý čas) měchem. Porušení školního řádu (potrestat, budoucí čas) ředitelem školy

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot06 Vypracoval(a), Dne Irena Kotková, 1.11.2012 Ověřeno (datum) 2.11.2012 Předmět Dějepis Třída V.A Téma hodiny Kultura Mezopotámie, epos o Gilgamešovi. STŘEDNÍ EVROPA V PRAVĚKU 1. Střední doba kamenná 2. Mladší doba kamenná STAROVĚK A NEJSTARŠÍ STÁTY I. STAROORIENTÁLNÍ STÁTY V MEZOPOTÁMII 1. Vznik sumerských měst 2. Vývoj sumerských městských států 3. Starobabylónská říše 4. Kultura staroorientálních států v Mezopotámii II V Číně, Indii, Persii a v Mezopotámii. V Římě a Řecku. V Číně a Indii odpovídá každé stupnici i rytmus a ten má různé označení, vyberte jaké: šofar, kendat. ragius, magamus. rága, patet, magam. a, b, c, e. V Mezopotámii se hudba dělí na (2): chrámovou. církevní . světskou. liturgickou. instrumentální. Co se. Program pro Mateřské školy, základní školy, střední školy a dětské tábory všeho druhu. Zejména právě rytmické nástroje nás provázejí od úsvitu lidstva a mají bohatou tradici zejména v Africe (konkrétně Mali), Mezopotámii a hojně jsou používány americkými indiány. Koncové píšťaly vycházejí ze slovanské.

 • Etiologie parodontopatií.
 • Fobie ze smrti.
 • Pelargonium wikipedia.
 • Asparagus benefits.
 • Sarah brightman praha vstupenky.
 • Peek & cloppenburg bundy.
 • Ouagadougou.
 • Banánová zmrzlina z jogurtu.
 • Léčení v hladině theta.
 • Stracené ráj.
 • Pavučinec jedlý.
 • Toyota chr konfigurator.
 • Dosled zvěře.
 • Oční test pro děti.
 • Virová encefalitida léčba.
 • Psí oblečky levně.
 • Rs 232 kabel.
 • Nike wiki en.
 • Elektronická komunikační tabulka.
 • David hume pojednání o lidské přirozenosti.
 • Chřestýš pruhovaný.
 • Sumup terminal.
 • Minimální mzda řidiče kamionu 2017.
 • Výpočet m2 online.
 • Kdo vynalezl bleskosvod.
 • Excel rc.
 • Děti františka ferdinanda d ́este.
 • Černá vdova postava.
 • Umely strom do interieru.
 • Scintigrafie skeletu praha.
 • Jak rychle vyléčit nachlazení.
 • Vysoká škola ekonomická praha.
 • Penezenka panska.
 • Otrokářský stát.
 • Hranice geniality.
 • Dámské letní šaty nadměrné velikosti.
 • Holografický obraz.
 • Restaurace slunecnice ostrava.
 • Tanzanie dovolená.
 • Čalounění dveří hornbach.
 • Kamenná prodejna tapet.