Home

Čsn 73 1701

Platná ČSN 73 1701:1984 je v účinnosti 23 let a je základní normou používanou v praxi. Byly podle ní úspěšně navrženy stovky konstrukcí. K normě bylo vydáno šest změn (změna a - 9/1990 až z - 6/2000), další změny nebyly realizovány vzhledem k předpokládanému nahrazení normy Eurokódem 5 ČSN 73 1701 byla schválena 3.5.1983 a nabyla účinnosti od 1.8.1984. Nahradila ČSN 73 1701 z 30.7.1969. Změnou a)-9/1990 se s účinností od 1.11.1990 provádí v normě rozsáhlé úpravy. Změnou 2)-6/1994 se s účinností od 1.7.1994 provádí v normě rovněž rozsáhlé úpravy..

ČSN 73 1701-1983 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí (revize předcházející normy) Normy ČSN 1052 a norma ČSN 73 2050 byly normami, které uváděly postupy pro navrhování dřevěných konstrukcí podle metody dovolených namáhání. Norma ČSN 73 1701 je potom již normou pro navrhování dřevěných konstrukcí podle. Výpočtové namáhání jehličnatého dřeva ve smyku podle ČSN 73 1701 je 1 MPa, působí-li síla rovnoběžně s vláknem. S pevností dřeva ve smyku se setkáváme především u krovových konstrukcí, u čepů, per apod. (obr. 5). Životnost dřeva. Životnost dřeva záleží na podmínkách, ve kterých strom vyrostl, a na. ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701) Vypracování normy Zpracovatelé: KUTNAR - IZOLACE STAVEB, expertní a znalecká kancelář, IČO 1122270

Revize ČSN 73 1701:1984 - Časopis Stavebnictv

(Únosnost trámů spojených v celek roste s druhou mocninou počtu trámů a upravuje se součinitelem μ, vyjadřujícím vliv poddajnosti spojů v závislosti na druhu spojovacích prostředků a na rozpětí roštu; ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií. ČSN 73 1701 - Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií (norma je zrušená). English Synopsis. Reconstruction of wooden joist ceilings. The paper shows reasons for carrying out restoration of historic wooden ceiling using dry method - interaction between historic wooden beams and wood-based panels. This article summarizes the. ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí . ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií . ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí . ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací . ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálni

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních

ČSN 73 1701 ČSN onlin

Velox - projekty domów, systemy budowlane, budowa

ČSN 73 1701 (731701) - Navrhovanie drevených stavebných

ČSN 73 1702 (731702) A Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby = Design of timber structures - General rules and rules for buildings Vydáno: (2007) ČSN EN 1995-1-1 (731701) A Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací. Veřejně přístupná česká technická norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Povinnost postupovat podle uvedené normy je stanovena v § 20 odst. 5 písm. a) této vyhlášky Související články: Vyústění komína - Přehledný výtah z ČSN 73 4201 (2.1.2012) Otvory do komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201 (24.10.2011) Zásady návrhu komína - přehledný výtah z ČSN 73 4201 (12.9.2011) Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201 (5.9.2011) Nové předpisy pro vyústění.

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ | Kominictví Šumperk

Současný stav v oboru navrhování dřevěných konstrukcí

Vlastnosti dřeva a rozdělení řeziva - seriál Krovy a

V porovnání s ČSN 73 1701 z 1983-05-03 je ČSN 73 1702 zpracována v souladu s DIN 1052:2004-08. Souvisící právní předpisy. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Zásady navrhování dle ČSN 73 1702 - Platná ČSN 73 1701:1984 je v účinnosti 23 let a je základní normou používanou v praxi. Byly podle ní úspěšně navrženy stovky konstrukcí. K normě bylo vydáno šest změn (změna a - 9/1990 až z - 6/2000), další změny nebyly realizovány vzhledem k předpokládanému nahrazení normy Eurokódem 5. - Redakc

ČSN 73 1901 - Náhle

Základní tesařské konstrukce - seriál Seriál Krovy a

 1. Norma ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) 1.12.2006 - Norma ČSN - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidl
 2. ČSN 73 1401 : Navrhování ocelových konstrukcí: 03 1998 : a: ČSN 73 1401 Z1 : Navrhování ocelových konstrukcí: 07 2001 : a: ČSN 73 1401 Z2 : Navrhování ocelových konstrukcí: 05 2002 : a: ČSN 73 1401: ČSN P ENV 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby: 11 1994 : a.
 3. ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, ale především vycházejí ze zatřídění komínové konstrukce dle EN 1443. Tyto vzdálenosti platí i pro konstrukce z jiných hořlavých hmot. Meziprostor mezi komínem a hořlavou plochou musí být trvale dobře odvětráván

Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - TZB-inf

ČSN 73 1701 neplatí pro zvláštní druhy dřevěných konstrukcí, pro které byly vydané jiné normy nebo předpisy. Pro navrhování dřevěných mostních konstrukcí platí ČSN 73 6212, která navazuje na normu ČSN 73 1701. 1.1.1 MATERIÁLY - druhy a jakost. Dřevo. Na dřevěné konstrukce se používá dřevo jehličnatých a. Navrhování prvků dřevěných konstrukcí podle ČSN 73 1701 : předběžné zhodnocení spotřeby materiál ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií ČSN EN 1990 Zásady navrhování ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN 1991-1- Nemůžeme opomenout např. normu ČSN 73 1701 (Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí), která je při dodržení zvláště důležitá jako protipožární prevence, ale i jiné normy, jež jsou pro nás závazné. Na ty také nesmíme zapomínat. A jako odborná kominická firma s certifikací na ně ovšem nezapomínáme a. Dle ČSN 73 1701 změna a, čl. IV. 35 musí být proti vybočení bráněny i veškeré styky tlačených prvků včetně vrcholových styků trojúhelníkových vazníků. Ztužení v rovině dolních pásů Ztužení v rovině dolních pásů má za úkol zajišťovat požadovanou vzdále

ČSN 49 1531-1 - Dřevo na stavební konstrukce ČSN P ENV 1995-1-1, ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1 - 1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Kvalita dřeva je určena třídou užitého řeziva - střešní latě - třída řeziva SI (staticky silně namáhané prvky Zároveň je potřeba dodržet min. účinné výšky nad spotřebičem dle ČSN 734201. Vzdálenost komína od dřevěných konstrukcí. Vzdálenosti povrchu komínového tělesa od dřevěných prvků krovu nebo stropu jsou uvedeny v ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných konstrukcí a je stanovena na 5 cm, přičemž vzniklá mezera musí. Platných právních předpisů, kterými je nutno se nejen při kontrolách řídit, je však celá škála. Nemůžeme opomenout např. normu ČSN 73 1701 (Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí), která je při dodržení zvláště důležitá jako protipožární prevence, ale i jiné normy, jež jsou pro nás závazné ČSN EN 1995-1-1 73 1701 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Změna A2 N Příloha NA ed. A (National Annex) Nahrazuje: E ČSN EN 1995-1-1 z 2005-04-01 01/2007 10/2007 Změna A1 06/2009 06/2015 ČSN EN 1995-1-1 NA ed. Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983. Norma je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004, přičemž modifikace je zaměřena prakticky pouze na normativní dokumenty, které nejsou uvedeny jako normy DIN popř

Středisko: Technické podklady: ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. Stavba: ČSN 49 0600 - Ochrana dřeva. Základní ustanovení. ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie. Objekt: ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. Etapa: Pol č Zrušením původně platné ČSN 73 3150 vzniklo vakuum, které se podařilo odstranit až vydáním změny 2 ČSN 73 4210, která v čl. 10 rušila odkaz na ČSN 73 3150 a nahradila ho odkazem na nově vydanou přílohu VI, změny 2 ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií, která nabyla účinnosti 1

Databáze odborných článků z oblasti stavebnictví, TZB, oceňování stavebních prací a stavebního práva Podle ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí navrhujeme konstrukce používané v stavbách bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, pro které platí ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN 73 1701 neplatí pro zvláštní druhy dřevěných konstrukcí, pro které byly vydané jiné.

Vzdálenosti povrchu komínového tělesa od dřevěných prvků krovu nebo stropu jsou uvedeny v ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných konstrukcí a je stanovena na 50 mm, přičemž vzniklá mezera musí být trvale provětrávána. Dalším důležitým dokumentem, který se však týká spíše tepelných spotřebičů je ČSN 06 1008. ČSN 73 1701-1983 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí (revize předcházející normy) Normy ČSN 1052 a norma ČSN 73 2050 uváděly postupy pro navrhování podle dovolených namáhání. Norma ČSN 73 1701 je normou, která zavádí navrhování podle mezních stavů. V rámci Evroé unie se o ČSN 42 5571 Tyče průřezu UE z ocelí tř. 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry. ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. ČSN 73 1401 Navrhování stavebních konstrukcí Při výpo čtu českou cestou se pro zatížení využívá normy ČSN 73 0035 s díl čími sou činiteli spolehlivosti zatížení γF = (1,10 Obecná pravidla 12/06 73 1701 EN 1995-1-2 Dřev ěné konstrukce - Požár 12/06 73 1701

Navrhování, výpočet a posuz. dřev. stav. konstr. - Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983 7. 2008 podle evroé normy [1], stejně jako navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb je třeba provádět podle EN 1995-1-1 (zavedena jako ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby)

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí změně 5 jsou stanoveny výpočtové charakteristiky desek OSB/3 ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce - Část 1: Vizuální třídění podle pevnost uvažovat podle ČSN 73 1701. •Pro ur čení návrhové únosnosti ocelových spojovacích prostředků se vychází z charakteristické hodnoty pevnosti ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - 9.2010 Oprava 1 ČSN EN 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 9.2010 Změna Z1 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí - 9.2010 Změna Z

Nejmenší dovolená vzdálenost dřevěných konstrukcí od povrchu komínového pláště se stanoví dle ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. Sopouchy Nesmějí mít větší průřez, než je světlý průřez komínového průduchu komína, do kterého ústí ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montá Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983. Norma je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004, přičemž modifikace je.

ČSN 73 1001 (731001) - Technické normy ČSN

 1. Podle ČSN 73 1701:1984 (změna 5) se z materiálů na bázi dřeva používají na dřevěné konstrukce: - překližované desky podle ČSN EN 636-2 nebo ČSN EN 636-3 (tj. překližované desky pro použití ve vlhkém nebo venkovním prostředí podle ČSN EN 636 )
 2. podpora norem EN 1995-1-1, ČSN 73 1701, STN 73 1701; editovatelný sortiment řeziva a styčníkových desek; různé režimy návrhu konstrukce (automatický, poloautomatický, uživatelský) uplatnění symetrie konstrukce při návrhu a posouzení; posouzení styčníkových desek s možností optimalizace velikosti a umístění dle cen
 3. Standard ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) 1.12.2006 - Standard ČSN - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhován
 4. ČSN P ENV 1995-1-2: Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požárů (odpovídá ČSN 73 1701) zrušena bez náhrady České technické normy nejsou od roku 2000 závazné. Nedodržování zásad uvedených v normách, které je dnes běžné, se projevuje na kvalitě práce a podstatně snižuje životnost konstrukcí
 5. EN 1195 zavedena v ČSN EN 1195 (73 2078) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah. ENV 1995-1-1:1993 zavedena v ČSN P ENV 1995-1-1:1996 (73 1701) Navrhování dřevěných kon strukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavb
 6. 45,00 délka rozhledu dle ČSN 73 6102 Y1 tabulka 19 30km/hod 45,00 délka rozhledu dle ČSN 73 6102 Y1 tabulka 19 30km/hod 3,00 1,50 ULICE ZÁPADNÍ ULICE PROPOJOVACÍ stávající dětské hřiště ULICE VÝCHODNÍ výrobní areál vodní plocha TR Zachráněná vstupní polní cesta pro obhospodařování polí ULICE OBLOUKOV

Pro navrhování dřevěných konstrukcí se v naší republice před zavedením Eurokódů postupně používaly tyto národní normy: norma ČSN 1052 a norma ČSN 73 2050 byly normami, které uváděly postupy pro navrhování dřevěných konstrukcí podle metody dovolených namáhání, norma ČSN 73 1701 je potom již normou pro. ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013 384 Objekt výtahové šachty byl navržen jako zděný s výškou horní zděné stavby 17,825 m ČSN 02 1815 Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou šošovkovitou hlavou. ČSN 02 2825 Stavebné klince so zapustenou hlavou mriežkovanou. ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií. ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění . Další souvisící normy. ČSN 49 0000 Názvoslovie v drevárskom priemysle

ČSN EN 13986. 73 2871 . Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking. Panneaux à base de bois destinés à la construction - Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage Navrhování prvků dřevěných konstrukcí podle ČSN 73 1701 : předběžné zhodnocení spotřeby materiálu / Bohumil Koželouh. -- Bratislava : Štátny drevársky výskumný ústav, 1972. -- 21 stra [TsTT]_ČSN (73 0802) _2009_05 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.pd Komentáře . Transkript . Ztužení - Bova-nai

ENV 1995-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ENV 1997-1 zavedena v ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidl ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, (ze září 1993, změna 2 únor 2000) stanovuje požadavky pro výrobu, montáž, kontrolu a údržbu dřevěných stavebních konstrukcí, pro jejichž navrhování platila ČSN 73 1701

ČSN 73 1701 (731701) N Navrhovanie drevených stavebných

Přehled ČSN EN Eurokód ů nahrazujících od 2010-04-01 ČSN konfliktní s Eurokódy ČSN EN Eurokód ČSN nahrazovaná ČSN EN Eurokódem ČSN EN 1990 ČSN 73 0031, ČSN 73 0033, ČSN 73 0035, ČSN 73 6203 ČSN EN 1991-1-1 ČSN 73 0035, ČSN 73 6203 ČSN EN 1991-1-3 ČSN 73 0035, ČSN 73 620 ČSN 73 1701 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií . Poznámka : Změna Z6. ČSN EN 1438 73 1710 Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva. ČSN EN 1194 73 1714 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Třídy pevnosti a stanovení. Detail předmětu. Statika stavebních konstrukcí 1. FA-SCA Ak. rok: 2018/2019. Garant předmět ČSN 73 1702 je modifikovaným překladem německé normy pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí DIN 1052:2004-08. Modifikace se týká citovaných normativních dokumentů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající ČSN popř

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí. 2) § 5 a násl. vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 3) ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot. 4) ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy.. ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701); ČSN 73 1702 mod. DIN 1052:2004 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : Tato norma. ČSN EN 1996-1-1 (ČSN 73 1701) Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí ČSN EN 1996-1-1 (ČSN 73 1101) Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí ČSN EN 1997-1 (ČSN 73 1101) Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstr ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií (souhrnná norma) ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí (+ další navazující normy: zatížení sněhem, větrem) ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí (souhrnná norma) 2. 7. ČSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevě-ných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; základní norma uvádějící pravidla, podle kterých se navrhují (dimenzují) nosné prvky dřevěných sta-vebních konstrukcí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Norma ČSN 73 6110

 1. Lcr = b 3,0 m, γrs = γr1 = γr2 = 1,0, ČSN 73 1701. 220 x 160 50 170 80% 8) Navrhněte průřez nosného lana přes komunikaci pro maximální průhyb 5 m. Teplota při montáži lana a*15°C. h = a * 5 m b * 30 m září 2004, Z. Sokol, F. Wal
 2. ocelové a dřevěné konstrukce navrhování podle evroých nore
 3. Lcr = b 3,0 m, γrs = γr1 = γr2 = 1,0, ČSN 73 1701. 220 x 160 50 170 80% 8) Navrhněte průřez nosného lana přes komunikaci pro maximální průhyb 5 m. Teplota při montáži lana a*15°C. h = a * 5 m b * 30 m září 2006, P.Chromiak, F. Wal
 4. ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 49 0600 Ochrana dřeva ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Prováděn
 5. ČSN EN 12 509, ČSN EN 12 510, ČSN EN 12 511 a pr EN 14 229. Předpokládá se, že po vydání ČSN EN 14 229 se zruší související ČSN, které jsou s nově zavedenými normami v rozporu. Související ČSN ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (33 0050

ČSN 73 4201 - TZB-inf

ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 49 0600-1, 49 0600-4 Ochrana dřeva ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí ČSN 73 1701 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN EN 1995-2-1 Navrhování stavebních konstrukcí ČSN 73 2810. - ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech - ČSN 73 1206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování - ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií. ČSN EN 1995 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem) ČSN EN 1999 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí (soubor norem) Další textové podklady. VLASÁK S; PICEK Z.; ŠKRÉTA K.; WALD F. Konstrukce z lešení podle evroých norem. Praha, České vysoké učení technické, Fakulta. Charakteristická hodnota svislé únosnosti byla stanovena výpočtem dle ČSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701). Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti byla stanovena destruktivními zkouškami v laboratoři. Uvedené hodnoty únosností jsou platné pro panely tl. 81 mm při výšce max. 3,0 m a) Betonové konstrukce: ČSN EN 1992-1-1, EN 206-1; b) Ocelové konstrukce: ČSN EN 1993-1-1; c) Dřevěné konstrukce: ČSN 73 1702 a ČSN EN 1995-1-1 (ČSN 73 1701); d) Užitná zatížení dle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1; e) Klimatická zatížení; Klimatické podmínky: Mírně teplá klimatická oblast (začleněni dle ČSN EN 1991

ČSN 73 2810 www.technickenormy.c

 1. Petr Fiala DiS, tel: 608838623, Přímětice 746, Znojmo 66904 2 a) Identifikace stavby: - Identifikační údaje stavby: Akce: Oprava střešního pláště - Objekt mateřské školy - Gránická 1580/8 Místo stavby: Znojmo Země: Česká republika Druh stavby: občanská vybavenost Katastrální území: Znojmo-měst
 2. fikovaným překladem DIN 1052:2004 a náhradou za zrušenou ČSN 73 1701:1983. Jako příloha Zpráv a informací ČKAIT vycházel od roku 2005 do roku 2008 seriál příloh Zpráv a informací ČKAIT nazvaný Nové evroé normy pro na-vrhování konstrukcí: Část
 3. ČSN 73 1701 73 1701 únor 2000. Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií . Poznámka : Změna Z6. ČSN EN 1438 73 1710 srpen 1999. Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva. ČSN EN 1194 73 1714 listopad 1999. Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Třídy pevnosti a stanovení.

ČSN 73 1901 - TZB-inf

Citace normy ČSN 73 0540-2 (2005): Požadavek podle 6.1.1. se prokazuje výpočtem podle ČSN 73 0540-4. Touto metodou výpočtu se výskyt a oblast kondenzace vodní páry stanoví výpočtovým postupem pro ustálené šíření tepla a vodní páry, při zimních návrhových okrajových podmínkách podle ČSN 73 0540-3 ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí (CS) Petříčková, M.: E-learningový kurz Nosné konstrukce I, projekt FRVŠ (CS) Kuklík. P.: Navrhování dřevěných konstrukcí, Praha,1997 (CS) ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (CS Nejmenší dovolená vzdálenost dřevěných konstrukcí od povrchu komínového pláště se stanoví podle ČSN 73 1701. Sopouchy Ústí-li do jednoho průduchu dva sopouchy (otvory pro napojení kouřovodů) potom jejich svislá vzdálenost musí být nejméně: - 300 mm je li vodorovný úhel mezi sopouchy menší než 90 o - 600 mm. Navrhování prvků dřevěných konstrukcí podle ČSN 73 1701 : Předběžné zhodnocení spotřeby materiálu -- OLA001 472.616 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00039303 A vyhoví se tak liteře zákona, chcete-li této závazné normy ČSN 73 1701. Díky pravidelné kontrole můžete tedy zjistit skrytá úskalí dodržení bezpečného chodu Vašeho domu a to, zda jsou komíny v dobrém stavu, nebo je např. potřeba je vyvložkovat

Materiálové vlastnosti dle ČSN 73 1703 - stavebnikomunita

BETONY dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404/Z1 třída stupeň vlivu prostředí Chloridy Cena Sleva Sleva Sleva sleva betonu Kč/m3 3% 5% 7% 10% konzistence S2, S3, zrno max 16mm C 8/10 X0 1720 1668 1634 1600 1548 C 12/15 X0 0,4 1785 1731 1696 1660 1607 C 16/20 X0, XC1 0,4 1890 1833 1796 1758 1701 C 20/25 X0, XC1-2 0,2 1980 1921 1881 1841 178 podle tehdy platných norem pro navrhování dřevěných konstrukcí ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií [2] a ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [3] odpovídala třída pevnosti SI Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako náhrada ČSN 73 1701:1983. Je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004 - ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí - ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí - ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení - ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí - ČSN 73 1701 Navrhování d řev ěných konstrukcí - Katalog kotevních prvk ů firmy HILTI ČR spol.s r.o

• ČSN EN 16487 (73 0530) • Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost • ČSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701) • Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ( změna A2 2. ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) - Navrhování dřevěných konstrukcí: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 3. ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 4. ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění. 5. archiv autora. TEXT + foto: Ing. Kamil. ČSN 42 5541 Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry. ČSN 42 5571 Tyče průřezu UE z ocelí tř. 10 a 11 válcované za tepla. ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií. ČSN 77 0105 Přepravní obaly a fixační systémy pro ochranné balení

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983. Norma je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004,. Stavebník: Obec Broumov IČ 005 73 680 Broumov 75, 34815 Broumov A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace Hlavní projektant: SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá Ing. Pavel Kodýtek (ČKAIT 0201862) IČ 648 25 663 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Pr ůvodní zpráva Stránka 1 z 4 A - Pr ůvodní zpráva A.1 Identifika ční údaje A.1.1 Údaje o stavb ě: Zateplení objektu hasi čské zbrojnice č.p. 14 v obci Uh řetic PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU, Úzká č.p. 75, 162 00 Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA, DSP 5 C. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ C.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE C.1.1 ZEMNÍ PRÁCE Zemní práce budou provedeny v rozsahu půdorysu plánované přístavby. Budou vyhloubeny výkopy pro základové pasy přistavované části objektu

 • Otres mozku u zvirat.
 • Staré turistické mapy.
 • Osb 3.
 • Zánět průdušnice příznaky.
 • Ford rs2000 mk2.
 • Co se stalo s pony clubem.
 • Herní myš se závažím.
 • Hracky pro psy.
 • Pouť trhanov.
 • Mp3 from cd audio.
 • Generica bohemia.
 • Bonneville motorcycle.
 • Koňské polo pardubice.
 • Nejlepší cviky na břicho doma.
 • Kdy do laponska.
 • Homonymy.
 • Lilek recepty vegan.
 • Mistrovství čr a sr v silovém trojboji.
 • Kdy se miminko otoci hlavou dolu.
 • Skoda felicia motory.
 • 1984 eng.
 • Stachy houby.
 • Strukturované učení v praxi.
 • Trello цены.
 • Správná zubní pasta.
 • Telefon na splatky online.
 • Free gif animator.
 • Huckleberry finn film.
 • Aristokratické chování.
 • Strukturované učení v praxi.
 • Otrokářský stát.
 • Virová encefalitida léčba.
 • Vyvolání fotek dm drogerie cena.
 • Essence pásky na nos.
 • Zlatnická sádra.
 • Rodina xbox one.
 • Marlboro logo.
 • Modern cursor.
 • Píseň jolene.
 • Komprese dat na disku.
 • Essence pásky na nos.