Home

Kulturní a sociální antropologie

Na poþátku sociální a kulturní antropologie stojí inspirace evolucionismem, který je postaven na tzv. univerzálních stádiích vývoje lidstva (Biologická a psychická jednota lidstva, Komparativní metoda (cíl: doplnit chybějící prvky jednotlivých stádií), Teorie konvergence (zákon omezených příležitostí), Výzkum přežitků Sociální antropologie je nauka o lověku ve spolenosti. Zásadní význam v oboru antropologie má také termín kultura. Pochází z latinského slova colere, což znamená pěstovat, kultivovat. (Stejný původ má i slovo kolonie). Kulturní antropologie je tedy nauka o kultivovaných lidech, tzn. těc Sociální a kulturní antropologie Autor: Eriksen, Thomas Hylland Nakladatel: Portál EAN: 9788073674656 ISBN: 978-80-7367-465-6 Originál: Small Places, Large Issues. An introduction to Social and Cultural Anthropology Překlad: Loupová, Hana Popis: 1× kniha, vázaná, 559 stran, česky Rozměry: 16 × 23,5 cm Rok vydání Vážení přátelé Socioconu, antropologie a naší katedry, s ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsme se rozhodli Sociocon 2020 přesunout na jarní měsíce roku 2021. Uvědomujeme si, že podstatou Socioconu není pouze rovina odborná, ale také rovina společenská. sociální a kulturní antropologie. Univerzita Pardubic Antropologie kulturní a sociální SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE Dnes se oba termíny buď směšují nebo pouţívají zároveň - původně byla snaha odlišit antropologii sociální (zaměřenou na společenské struktury) a kulturní (studující kulturu), ale protoţe sociální a kulturní systémy jsou těţko odlišitelné

Zcela klasické dílo, které je povinnou četbou pro každého zájemce o antropologii, etnologii a kulturologii. Uvádí do všech základních pozic sociální a kulturní antropologie, zpracovává všechna elementární významná témata, která jsou potřebná pro vstup na pole bádání v daných oborech Sociální a kulturní antropologie Město Všechna města Praha (8) Brno (2) Hradec Králové (1) Olomouc (1) Ostrava (1) Plzeň (1) Zlín (1 Úvod do sociální a kulturní antropologie Antropologická teorie kultury Tomáš Hirt, Ph.D. Význam slova KULTURA Axiologické pojetí kultury X Antropologické pojetí kultury Axiologické pojetí kultury péče o půdu (colo, coléré, cultus) péče o duši (M. T. Cicero - filosofie: kultura ducha) Voltaire - vysoká (aristokratická) x nízká. Antropologie se tradičně dělí na dvě základní oblasti bádání se stejným předmětem, ale odlišnými metodami: Fyzická antropologie, související s anatomií a genetikou člověka, ale také s archeologií a paleontologií. Kulturní a sociální antropologie souvisí s etnografií, etnologií, sociologií, ale také s lingvistikou a filosofií

Úvod do kulturní a sociální antropologie. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Charakteristika oboru. Cílem bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie je vychovávat kvalifikované odborníky pro akademickou i mimoakademickou praxi, kteří rozumí principům sociální a kulturní diferenciace soudobých (i minulých) komplexních společností, resp. jsou schopni interpretovat lidské jednání z hlediska sociálních a kulturních vzorců. Sociální antropologie nás učí rozumět kulturním odlišnostem a rozumět jiným kulturám. Sociální antropolog je člověk, který je tlumočníkem cizí kultury. Studijní program Sociální antropologie vám představí odlišnosti ve všech sférách lidského jednání. To, co pro vás bylo dosud samozřejmé a univerzální, najednou získá relativní rozměr Naopak kulturní/sociální antropologie studuje především ty sociální útvary, jejichž existenci jedinec - jejich člen - vnímá jako pro svou existenci nejdůležitější (nebo jedny z nejdůležitějších). Tedy například rodinu a klan u Austrálců, rodinu, občanské a zájmové spolky a sdružení, eventuelně třídu a.

Sociální a kulturní antropologie - Thomas Hylland Eriksen

Ač je sociální či kulturní antropologie (viz tento článek) oborem velmi mladým, na českých školách je zastoupen hojně a případní zájemci mají rozhodně z čeho vybírat.. Název oboru: ====Sociologie a sociální antropologie==== Kde: Katedra sociologie Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Internetové stránky: iss.fsv.cuni.cz Realizace studia: ** Dvouborové studium. Sociální a kulturní antropologie . Fakulta. globalizace, nacionalismus, sociální vyloučení a integrace. Dále si osvojíš praktické dovednosti v přípravě, provedení a vyhodnocení terénního výzkumu. V rámci oboru existují tři specializace - sociální, aplikovaná a vizuální antropologie. Studium se rovněž.

Katedra sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa) Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program. Je schopen kriticky hodnotit podobnosti a rozdíly sociokulturních systémů z hlediska plurality kultur. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti z konstitutivních antropologických subdisciplín (kulturní a sociální antropologie, historické antropologie, biologické a filosofické antropologie) - teorie, koncepty a metody Studium sociální antropologie a etnologie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Kromě seznámení se základními teoretickými východisky oboru klade důraz také na zvládnutí etnografické metody, jakožto jejího distinktivního znaku, a nabízí kurzy, které se věnují např

Katedra sociální a kulturní antropologie

 1. Téma/žánr: sociální antropologie - kulturní antropologie - dějiny antropologie - kulturologie, Počet stran: 774, Cena: 509 Kč, Rok vydání: 2011.
 2. Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní 33-- autor: Skupnik Jaroslav Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní 35-- autor: Králíková Michaela Cesta lesem: Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie-- autor: Boukal Tomá
 3. antropologie kulturní - spol. věda zkoumající vývoj, strukturu a fungování různých kultur v čase a prostoru. Vznikla společně se sociální antropologií v anglosaských zemích, když se ve 2. polovině 19. st. rozšířil výzkumný záběr klasické fyzické antropologie o sociokult. dimenzi. V průběhu 20. st. se a.k. velice dynamicky rozvíjí zejm. v USA, kde spolu s.
 4. á ře z kulturní, sociální antropologie a historie antropologického myšlení, podpo řil FRVŠ rozvojovým projektem FRVŠ 1836/2008 (řešitelka: Andrea Preissová Krej čí)
 5. Soukup - Základy kulturní antropologie (2009) [vojak_svejk].pdf. 118 MB; +

Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před současnou globální civilizací procházející rozsáhlými kulturními, etnickými, sociálními, ekonomickými a náboženskými proměnami zejména kulturní antropologie, sociologie, fi lozofi e a marxis-mus. Hlavní těžiště této publikace spočívá v antropologickém pohledu na gender. Důvodem je fakt, že v kontextu české kulturní a sociální antropologie není toto téma příliš refl ek Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka. Na rozdíl od sociologie však vychází od jednotlivce a klade důraz na to, jak lidé svým kulturám a společnostem sami rozumějí. Proto se zajímá také o historii a místní tradice

Kategorie: Antropologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350 VOŠ informačních služeb, Praha 4 Charakteristika: Práce představuje úvod do kulturní a sociální antropologie se zaměřením na její vztah s psychologií.V úvodu klade několik otázek, v nichž může kulturní a sociální antropologie pomoci se. Kulturní a sociální antropologie Hlavní článek: Kulturní a sociální antropologie. Generace misionářů, cestovatelů a etnografů za více než tři staletí nashromáždily nesmírné bohatství etnologického a lingvistického materiálu, který udivuje především rozmanitostí možných uspořádání lidských vztahů a. Evolucionistická antropologie. Vznik sociální a kulturní antropologie je nerozlučně spjat se zrodem jednoho z nejvlivnějších hnutí druhé poloviny 19. století - evolucionismu. Evolucionismus byl mezinárodním hnutím, jež zasáhlo většinu evroých zemí, přičemž vůdčí úlohu sehrála anglická věda. K jeho tvůrcům patřili představitelé různých vědních. Přívlastky sociální a kulturní k termínu antropologie přidané odkazují k tomu, že tato disciplína se pokouší porozumět společenskému a kulturnímu vývoji lidstva, podobnostem a odlišnostem mezi jednotlivými společenskými uspořádáními a kulturními normativy a hodnotami, přičemž však termín.

sociální a kulturní antropologie studuje sociální komunikační systémy, vazby a sítě a kulturní podmíněnost života jednotlivců, menších skupin i společností, jejich strukturu a dynamik () věda, příroda, člověk, společnost - časopis s tradicí od roku 187 Úvod do sociální a kulturní antropologie poukazuje na rozdíly ve společenském životě a v kultuře lidí a podává srozumitelný přehled antropologie. Zaměřuje se na hlavní témata, jako jsou příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál či politické systémy

Odborná | Sociální a kulturní antropologie

Úvod do kulturní a sociální antropologie - Robert F

 1. Kulturní antropologie je ve Spojených státech docela známá, na rozdíl od sociální antropologie. Mezi klíčové osobnosti kulturní antropologie patří Ruth Benedict a Franz Boas. Ve většině kulturních antropologických studií byla pozornost zaměřena na izolované komunity, například v případě Margaret Meadové, která.
 2. sociální a kulturní antropologie Co je sociální a kulturní antropologie studuje sociální komunikační systémy , vazby a sítě a kulturní podmíněnost života jednotlivců, menších skupin i společností, jejich strukturu a dynamik
 3. Kulturní a sociální antropologie. Její historické a metodologické předpokladyv ČSSR V posledních pětadvacetiletech probíhá ve světové antropologii vědecká revoluce, která vede na jedné straně k nebývalé­ mu rozvoji antropologických disciplín, ovšem na druhé straně k značné dezinte­ graci a specializaci věd o.

Sociální a kulturní antropologie - Vysoké škol

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 511/10 779 00 Olomouc Sídlo katedry: tř. Svobody 8 Olomouc Kontakt na sekretariát: Lucie Podstatová +420 58 563 3499 lucie.podstatova@upol.c 18 - SOUKUP, V., Sociální a kulturní antropologie, s.45 19 - SOUKUP, V., Sociální a kulturní antropologie, s.45 20 - Margaret Meadová (1901 - 1980) - žačka F. Boase. Svůj zájem soustředila především na oblast Tichomoří. Během svého terénního výzkumu se věnovala problémům dospívání Polynésanů Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln

Antropologie - Wikipedi

V předmětu budou studenti seznámeni s využitím synchronního a diachronního přístupu ke studiu kultury v sociální a kulturní antropologii druhé poloviny 20. století. Pozornost je věnována antropologickým školám a směrům, které studují kulturu jako strukturální nebo adaptivní systém Praha - Česká asociace pro sociální antropologii se brání výrokům prezidenta Miloše Zemana o uplatnitelnosti absolventů oboru kulturní a sociální antropologie, kteří podle něj končí po studiu na úřadu práce. Jsou školy, které produkují kulturní antropology. Máme nejvíce kulturních antropologů na milion obyvatel na světě, ale bohužel většinou ten antropolog po. Kulturní a sociální antropologie na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Vážení a milí fanoušci antropologického filmu, spolek Antropofest společně s Katedrou sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice věnuje festivalový ročník 2020 festivalové retrospektivě, která proběhne 3. a 4. března 2020 Knihy Beletrie Biografie Cestopisy a geografie Cizojazyčné Detektivky Doprava D

AntropoWeb - antropologický portál - antropologie. Další novinky naleznete na nástěnce.. AntropoWeb - Antropologický portál AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným spolkem AntropoWeb, z.s. Tematicky se zaměřuje na sociální a kulturní antropologii, ale i jí blízké a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou. Sociální a kulturní antropologie 2008, T. H. Eriksen Úvod do sociální a kulturní antropologie poukazuje na rozdíly ve společenském životě a v kultuře lidí a podává srozumitelný přehled antropologie Absolventi Sociální antropologie se uplatňují v široké škále profesí - v soukromém podnikání a v poradenství (nejen) spojeném s odlišnými kulturami, v neziskových organizacích nebo ve státní správě, v pedagogice a vědě.Již během studia nabízí univerzita i město Brno našim studujícím dostatek podnětů pro rozvíjení vlastních zájmů, jako je dobrovolnictví. Úvod. Aktuality; Tiskové zprávy; Úřední deska; Výběrová řízení; Kalendář akcí; Fakulta. O fakultě; Vedení fakulty; Oddělení děkanátu; Katedry.

Úvod do kulturní a sociální antropologie

Etnologie a kulturní antropologie patří mezi nejprogresivnější obory současnosti. Zabývá se srovnávacím studiem kultury a společnosti. Nabízí studium aktuálních otázek sociálních a humanitních věd s důrazem na studentské výzkumy v terénu, výměnné pobyty na zahraničních univerzitách a spolupráci se světovými. Vyhledávání: kulturní antropologie Doporučená témata mezi výsledky: kulturní antropologie (13) sociální antropologie (6) etnologie (3) náboženstv í (3) Indoevropané (2. KLASIFIKACE OBLASTÍ VÝZKUMU, SUBDISCIPLÍN A SMĚRŮ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE Václav Soukup 31 1. Oblasti a subdisciplíny 31 2. Směry a školy 40 III. KATEGORIE KULTURY 85 1. Vymezení obsahu kategorie 85 2. Regulativní úloha kultury 99 3. Kultura a změna 109 IV. TRADIČNÍ PŘEDMĚT VÝZKUMU 1 Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu kulturní a sociální antropologie.Nalezeno za 3 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

Sociální a kulturní antropologie. Fakulta. Studiem oboru Sociální antropologie se nebudeš pouze zabývat teorií, ale s přehledem zvládneš také praxi. Budeš umět tvořit projekty, krizové plány obcí a regionů a podílet se na práci v neziskovém sektoru. Můžeš pracovat na pozici specialisty obecního či krajského. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii - Soukup Martin Karolinum, naučná, 2014 , Martin Soukup, 170 , české Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie. Vysvětluje systematiku anglosaské antropologie i základní koncepce oboru a popisuje historické okolnosti vzniku a rozvoje jeho metod a technik Kulturní dějiny - ne evoluc. přístup (Boas) - vznik kulturních difúzí. Neoevoluce - tvůrci L. White, J.H. Steward - multilineární evoluce - od homogenity k heterogenitě. Akulturace . Antropologie a moderní život. X.Terénní výzkumy - proč a kde - přežít kulturní šok - zvládnutí jazyka - zúčastněné pozorování.

Filozofická fakulta - Sociální a kulturní antropologie

Sociální antropologie - bakalářské studium Masarykova

antropologie kultura terénní výzkum sociální osoba místní uspořádání jedinec manželství gender věk Obsah: Obsah Kulturní a sociální antropologie - distanční pomůcka -1-Představení předmětu -1-Provázanost s ostatními předměty -1-Cíle předmětu -1-Koncepce předmětu -2-Koncepce distanční pomůcky -3 Studijní program: Antropologie (B1512) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Cílem bakalářského studijního oboru Sociální a kulturní antropologie je vychovávat kvalifikované odborníky pro akademickou i mimoakademickou praxi, kteří rozumí principům sociální a kulturní diferenciace. Ahoj, chtěl bych se zeptata, jestli má někdo zkušenosti se studiem sociální a kulturní antropologie na ČZU. Jednu školu už studuji v Praze, ale tento obor mě celkem zaujal a rád bych ho studoval dálkově. Za jakékoliv informace děkuji. Telefon: 420728753472,. >>Kulturní a sociální antropologie chce zkoumat člověka v jeho kultuře a společnosti. Kulturu i společnost však pokládá za historický výtvor jisté lidské skupiny a snaží se je tudíž nejen popsat, ale také pochopit pokud možno tak, jak ji chápou členové zkoumané skupiny. Základem antropologického zkoumání je proto. Kulturní a sociální antropologie na Martinus.cz. Nakupujte E-knihy online. Přes 17 000 e-knih Čtenářské recenze Slevy na bestsellery 25 %

Co je a není kulturní/sociální antropologie » Antropowe

Mýtus, jazyk a kulturní antropologie - Ivo T

1. Ideové zdroje sociální a kulturní antropologie. 2. Kultura jako předmět výzkumů sociální a kulturní antropologie. 3. Systematika a tematické okruhy sociální a kulturní antropologie. 4. Metody a techniky terénního výzkumu v antropologii. 5. Teoretické zdroje a východiska evolucionistické antropologie. 6 Publikace Co je a co není kulturní/sociální antropologie? Námět k diskusi. Stáhnout PDF (378.929 MB) Sdílet. recenzovaný článek. Nešpor, Zdeněk R., Marek Jakoubek. Co je a co není kulturní/sociální antropologie? Námět k diskusi. Nešpor, Zdeněk R., Marek Jakoubek. 2004 Přednáška je zaměřena na výklad předmětu, rozsahu a působnosti sociální a kulturní antropologie. Pozornost bude věnována výkladu systematiky, základních koncepcí a teorií sociální a kulturní antropologie se zvláštním přihlédnutím k vizualitě kultury a nativního umění v kulturních areálech světa Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka

Úvod do kulturní antropologie / Poznámky / Zadani-seminarky

POROVNÁNÍ OBORŮ: Kulturní a sociální antropologie

• Jako absolventi kulturní antropologie získáte uplatnění ve státní správě, v místních samosprávách nebo v nevládních či neziskových organizacích. • Díky svým schopnostem a dovednostem můžete pracovat jako experti ve výzkumných institucích, v sociální sféře či v oblasti kultury, v médiích nebo ve. Jednosemestrální kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy sociální a kulturní antropologie jako vědecké disciplíny, zabývající se rozmanitostí světa - na příkladech z antropologických výzkumů z naší i exotičtějších kultur (témata: příbuzenství, náboženství, sociální vyloučení, migrace.

Sociální a kulturní antropologie Studuj na UPC

Sociální a kulturní Antropologie pribuzenství,národnostní ,příslušnost,ritual Thomas Hylland Eriksen vydal:portál 2008 uplně nové jen za 459kč., prodám, na prode Úvod do kulturní a sociální antropologie. Robert F. Murphy ; [z anglického originálu přeložila Hana Červinková] Kapitola šestá Ekologie a hospodářství 128 Kulturní ekologie 129 Typy hospodaření 134 Ekonomická antropologie 136 Kapitola sedmá Rád a autorita 148 Prestiž a moc 148 Sociální kontrola 150 Společnost a. Kulturní antropologie Základy kulturní antropologie vycházejí z evolucionistických teorií a tato věda měla za cíl zkoumat mimoevroá etnika. Kulturní antropologie zkoumá člověka v jeho kulturním prostředí, přičemž hlavní metodou výzkumu je terénní výzkum, tedy dlouhodobý pobyt v dané kultuře

Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulta filozofick

Poznatky z prostředí kulturní antropologie jsme zatím mohli čerpat z rela­ tivně velm omezenýci h zdrojů S výjimko. u vynikajících prací Václava Soukupa Dějiny sociální a kulturní antropologie a Přehled antropologických teorií kultury, představují ostatní monografick pramené česk (napřy é. J. Wolf I,. T Antropologie (z řeckého ανθρωπος anthrópos člověk) je věda o člověku v nejširším slova smyslu. Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí Kulturní antropologie 18.9.2007 Etymologie Anthropos (řeč.) = lidská bytost • fyzická antropologie (biologická - původ, vývoj) • kulturní antropologie (sociální—kulturní—morální). Kulturní antropologie (K.A.) = věda o člověku Klasifikace — Kulturní antropologie: Zkoumání člověka v různých podmínkách

Katedra antropologie FF ZČ

Detail předmětu. Úvod do kulturní a sociální antropologie . FaVU-UDKSA Ak. rok: 2019/2020 Ak. rok: 2019/202 Sociální psychologie a obecná psychologie, sociologie, antropologie. Klíčová slova: psychologie SHRNUTÍ A TÉMATA KE STUDIU Sociální psychologie vychází a navazuje na výše uvedené disciplíny a z hlediska jedince jako sociálního tvora pak akcentuje především aplikace sociální a kulturní antropologie kulturní antropologie - směr studující původ a historii lidských skupin, jejich vývoj, strukturu a fungování v čase a prostoru ( sociologie ) sociální antropologie - obor zahrnující zvláštní etnografii , archeologii a jazykovědu a zkoumající malé uzavřené společnosti chápané jako komplexní socální struktur Murphy, R. F. (1999): Úvod do sociální a kulturní antropologie. Praha: Slon. Benedictová, R. (1999): Kulturní vzorce. Praha: Argo + texty k seminářům uvedené v oddíle Seminář (denní studenti: všechny; kombi studenti: pouze ty modře označené) Povinně volitelná literatura: Evans-Pritchard, E. (1940): The Nuer. Oxford.

Institut sociální a kulturní antropologie medicíny, Grohova, Brno, výpis z obchodního rejstříku - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Institut sociální a kulturní antropologie medicín Sociální a kulturní antropologie (ZČU) Kategorie: Informace o studiu Zobrazit reakce: od nejnověj. Murphy - Úvod do kulturní a sociální antropologie (2. vydání) (2006) [vojak_svejk].pd Kulturní a sociální antropologie, Svoboda, Praha 1971, 318 s. Kulturní odkaz národů [skripta], Praha 1996, 320 s. Velká kniha o člověku. Encyklopedie, Aventinum, Praha 1999, 250 s. Základy kulturní antropologie, Karolinum, Praha 1999, 300 s. Antropologie pro každý den (2004). Absolventi Sociální antropologie se uplatňují v široké škále profesí - v soukromém podnikání a v poradenství (nejen) spojeném s odlišnými kulturami, v neziskových organizacích nebo ve státní správě, v pedagogice a vědě.Již během studia nabízí univerzita i město Brno našim studujícím dostatek podnětů pro rozvíjení vlastních zájmů, jako je dobrovolnictví.

 • Tisk vstupenek brno.
 • Bauhaus lustry.
 • Ubuntu 18.10 live usb.
 • Fén na kudrnaté vlasy.
 • Kamenná prodejna tapet.
 • Mistrovství čr a sr v silovém trojboji.
 • Tělo v rakvi.
 • Za jak dlouho spadne letadlo.
 • Doplňková zelená šipka rovně.
 • Anag abeceda mzdové účetní 2019.
 • Umění slovní sebeobrany nejlepší techniky všech dob.
 • Nebelvír šála.
 • Novy snih sumava.
 • Sopka na bali 2019.
 • Kdy začne dítě chodit.
 • Bláznovo zlato cz dabing online.
 • Nádraží king's cross harry potter.
 • Knihy o podnikání na internetu.
 • Čerstvé kopřivy prodej.
 • Homeopat písek.
 • Etiologie parodontopatií.
 • A do pyzam obsazeni.
 • Přírodní kosmetika česká výroba.
 • Ubytování štáblovice.
 • Altán veoms.
 • Poznamky iphone gmail.
 • Minojsky byk.
 • Lasagne výslovnost.
 • Babička film 1971 herci.
 • Dětské vtipy o zvířátkách.
 • Vločky na snídani.
 • Saty s balonovymi rukavmi.
 • Divadlo antonína dvořáka příbram.
 • Německé pánve.
 • Gankster k cely film.
 • Paralelní zapojení li ion.
 • Internet mall ičo.
 • Kazivec využití.
 • Šířka kuchyňské linky.
 • Jack and jones praha harfa.
 • Adobe illustrator krok po kroku.