Home

Chemické výpočty roztoky

Roztoky. Roztok je homogenní směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky. Roztoky mohou být kapalné, pevné (slitiny) i plynné (vzduch). Nejčastěji jsou kapalné. Roztok vznikne rozpuštěním látky v rozpouštědle. Příklady rozpouštědla - voda, líh, benzín 1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) 2 Roztoky elektrolytů. Osmotický tlak 1. Doplněním uvedených schémat vyjádřete rozdílné chování různých typů látek po jejich rozpuštění ve vodě Roztoky - koncentrace Definice. Koncentrace je množství rozpuštěné látky v určitém množství nebo objemu roztoku případně rozpouštědla. Způsoby vyjádření 1) Procentní koncentrace. Ukazuje, kolik dílů rozpuštěné látky se nachází v 100 dílech roztoku. Příklad 1 ZÁKLADNÍ VZORCE PRO CHEMICKÉ VÝPOTY Skutečná hmotnost atomů a molekul je nepředstavitelně malá. Jeden atom uhlíku (6 p+, 6 e-, 6 n0) má hmotnost 1,9 . 10-29 kg. RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST A r - je hmotnost atomu vztažená k atomu uhlíku (najdeme v periodické tabulce), je bezrozměrná. př. A r (H) = 1, A r (O) = 16, A r (Na.

ŘEŠENÉ CHEMICKÉ VÝPOČTY pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií . OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE - HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledkem . 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2) w) 10 příkladů řešených + 10 příkladů s výsledke Stechiometrické výpočty, neboli výpočty z chemické rovnice umožňují snadno spočítat teoretický výtěžek reakce, příp. navážky reaktantů. Prvním krokem je napsání a vyčíslení správné rovnice. Např. pokud chceme spočítat kolik vody vznikne z 1,00 g plynného vodíku, napíšeme si rovnici I. Směsi a roztoky. Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti). Druhy směsí: různorodé a stejnorodé Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem Druhy heterogenních směsí: 1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná). 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná KYSELOST roztoku způsobují kyseliny, které ve vodném roztoku odštěpují VODÍKOVÉ KATIONTY H +.. ZÁSADITOST roztoku způsobují hydroxidy, které ve vodném roztoku odštěpují HYDROXIDOVÉ ANIONTY OH-.. Indikátory jsou látky, které se různě zbarvují v různě kyselých a zásaditých roztocích ZÁSOBNÍ ROZTOKY. Z praktického hlediska je v laboratoři výhodné mít sérii základních tzv. zásobních roztoků. K těmto roztokům patří především 1 M HCl, 1 M NaOH, 1 M (příp. 5 M) NaCl, 1 M Tris-HCl (pH 7), 1 M Tris-HCl (pH 8), 0,5 M EDTA (pH 8), 3 M Na-acetát, 100x TE pufr, 50x TAE pufr, 20x SSC

Výpočty s pomocí chemických rovnic Rovnice ve stechiometrickém tvaru, určování stechiometrických koeficientů z rovnic redoxních reakcí, výpočty množství reaktantů a produktů chemických reakcí (výpočty z chemických rovnic). 5. Chemické rovnováhy kyselin a zásad Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek, stupnice pH. Chemické názvosloví. Roztoky se nazývají podle rozpouštědla. První část názvu tvoří přídavné jméno odvozené od názvu rozpouštědla se slovem roztok. Druhou část tvoří název rozpouštěné látky (látek) v druhém pádu. Například vodný roztok chloridu sodného Tento učební text navazuje na distanční text Chemické výpočty s logikou I a v intencích tohoto textu se snaží podat téma, které je pro chemika jedním ze základních. Roztoky a znalosti jejich přípravy jsou tématem, které je často díky složitosti výpočtů neoblíbené a co je horší i nepochopené. Termochemie jak 3 Základní chemické pojmy a výpočty 27 3.1 Hmotnost atomů a molekul 28 3.2 Látkové množství 32 3.3 Složení soustavy 36 3.4 Stanovení empirického vzorce 43 4 Roztoky 49 4.1 Vyjadřování složení roztoků 4

Roztoky :: 8 chemi

Roztoky Roztok je homogenní směs. Nejčastěji jsou roztoky směsi dvousložkové (disperzní soustavy). výpočty vycházejí ze zákona zachování hmotností roztoků m1 + m2 +.. = mn m1, m2.....hmotnosti výchozích roztoků mn..hmotnost výsledného roztoku směšovací rovnice s hmotnostními zlomky. Chemické výpočty 11 - Zinek reaguje s roztoky hydroxdů na tetrahydroxozinečnatany (2-). Napište iontovou rovnici uvedené reakce. Al 2 O 3 + 12HF + 3Na 2 CO 3 2Na 3 [AlF 6] + 3CO 2 + 6 H 2 O 4Au + O 2 + 8NaCN + 2H 2 O 4Na[Au(CN) 2] + 4NaO Roztoky - riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú škol Váš účet je aktivní na jiném zařízení! Nelze používat více příhlášení s jedním účtem

 1. Základy chemie a elektroniky, chemické prvky, fyzikálně-chemické metody. kde jsou na levé straně rovnice výchozí roztoky (w je pro vodu rovno 0, pro čistou látku 1) a na pravé straně připravovaný roztok. Chemické rovnice a stechiometrické výpočty; Koncentrace roztoků.
 2. Další videa najdeš na: https://bit.ly/2sXPTAT V sérií videí Složení směsí se naučíš základní veličiny a vzorce a vše si potom procvičíš na konkrétních přík..
 3. Pro přípravu roztoku můžeme použít zásobní roztok dané látky, který má určitou molární koncentraci (M1).Molární koncentrace výsledného roztoku je M2, jeho objem V2.Ze vztahu M1 x V1 = M2 x V2 vypočteme objem zásobního roztoku (V1), který je potřeba k přípravě roztoku
 4. Při testech z předmětu Chemické a bilanční výpočty nejsou povoleny žádné pomůcky (skripta, učebnice, poznámky z cvičení aj., stejně jako notebooky, tablety či mobilní telefony). Povolena je pouze kalkulačka a psací potřeby
 5. Roztoky. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Chemické rovnice. teorie a vzorové příklady ; zadání dalších příkladů ; Termochemie. teorie a vzorové příklad

Chemické výpočty - roztoky - webzdarm

procvičování: chemické výpočty - příklady (online výuka CH8 - 2020-11-30) bude doplněno, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat 2020-11-02 UČIVO - Roztoky, počítáme složení roztok. Roztoky /chemické výpočty/ 30. 3. 2008. Roztoky. jak už ze směsí víme, jsou to stejnorodé směsi látek. množství látek v nich rozpuštěných můžeme určit dvojím způsobem (viz níže) Hmotnostní zlomek /w/ tato bezrozměrná chemická veličina nám označuje, kolik procent hmotnosti roztoku tvoří jeho složka Teorie kvadratických funkcí. Hmotnostní zlomek w A: w A...hmotnostní zlomek látky A ve směsi (bezrozměrná veličina), směs může být jak pevná, tak kapalná: pokud w A = 1, jedná se o čistou látku, pokud w A = 0, látka A není ve směsi : přítomna : m A...hmotnost látky A [g] nebo [kg]: m AB...hmotnost směsi složené z látek A a B [g] nebo [kg výpočty roztoky elektrolyty rovnice ideální plyn chemické reakce Obsah: 1 Jednotky soustavy SI 5 2 Názvosloví anorganických látek 7 3 Základní chemické pojmy a výpočty 27 3.1 Hmotnost atomů a molekul 28 3.2 Látkové množství 32 3.3 Složení soustavy 36 3.4 Stanovení empirického vzorce 43 4 Roztoky 49 4.1 Vyjadřování.

ŘEŠENÉ CHEMICKÉ VÝPOČTY PRO ZŠ A - chemapo

chemické výpočty roztoky. Pomůžete mi prosím vyřešit příklad: Vypočtěte složení roztoku připraveného rozpuštěním 600g hydroxidu sodného ve 2,4kg vody. Hmotnostní zlomek hydroxidu sodného v roztoku je.. Chemické výpočty - roztoky. Ahoj, vysvětlil by mi, prosím někdo, jak poznám, že mám přidat vodu nebo zásobní roztok? viz. příklad. 2 reakce Mezek. 09.01. 22:00 | Nahlásit. Přepočítáme nejprve nolární koncentraci na hmotnostné zlomek Chemické výpočty. Nasycené roztoky, krystalizace. Nasycené roztoky, krystalizace. O kurzu. V úvodu dnešního kurzu si ukážeme vzorce na výpočty spojené s krystalizací. Ve druhé části pak budeme počítat příklady na nasycené roztoky a krystalizaci. 1). Roztoky Roztokem rozumíme homogenní směs skládající se nejméně ze dvou látek, jejichž zastoupení můžeme v určitých mezích plynule měnit Roztok se skládá ← Chemické reakce, termochemie, výpočty z chemických rovnic. Znázorňování Země na mapách. Chemické výpočty 6 - Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace Ing. Martin Pižl místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web: web.vscht.cz/pizlma Konzultace: Po 14:00 - 15:30 (po domluvě

vscht/chemicke_vypocty_i.txt · Poslední úprava: 2015/04/10 23:18 (upraveno mimo DokuWiki Chemie Vítejte! Jmenuji se Martina Hestericová a jsem vnučkou Mgr. Romana Hesterica, autora příkladů z matematiky a fyziky. Jako černá ovce rodiny jsem se rozhodla stát chemikem, díky čemuž na našich stránkách najdete i příklady z chemie Chemické výpočty = základní pravidla a vzorce pro laboratorní výpočty. roztok = látka složená z kapalného rozpouštědla (nejčastěji voda) a minimálně jedné rozpuštěné složky. Musí být homogenní! Hmotnost (m) = základní fyzikální veličina, pro chemické výpočty většinou používáme jednotku gram. Látkové množství (n) = základní fyzikální etalon. 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním. 7. Nasycené roztoky, rušená krystalizace. 8. Procvičování probraných kapitol 9. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny) 10.Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky. 11.Procvičování probraných kapitol 12.Opakování a. hemické výpočty 1. Hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost - značka: m - jednotka: kg 1 kg = 103 g = 106 mg (mili) = 109 µg (mikro)= 1012 ng (nano) - hmotnosti atomů - velmi malé př. m(H) = 1,67.10-27 kg → nepraktické → vytvořeny relativní atomové hmotnosti Ar relativní atomová hmotnost - značka: A

Chemické reakce, jejich popis a klasifikace = děje, při kterých se nemění atomová jádra, ale přeměňují se původní strukturní částice látek (molekuly, ionty, atd.) a současně vznikají látky nové (s jinými vlastnostmi). → dochází tedy k zániku některých vazeb a vzniku vazeb nových.. Látky, které při reakci zanikají, nazýváme reaktanty nebo výchozí látky Chemické a bilanční výpočty Informace o testech a hodnocení Garanti: doc. Ing. P. Nekvindová, Ph.D. & Ing.J. Lindner, Ph.D. Poslední aktualizace: 6. prosince 2019 Testy Při testech z předmětu hemické a bilanční výpočty nejsou povoleny žádné pomůcky (skripta, učebnice Roztoky, v nichž má rozpuštěná látka menší w než v roztoku nasyceném ↑ teplota ↑Rozpustnost pevných látek Př. 3. Vypočítejte hmotnostní zlomek sodíku v chloridu sodném. w = 0,394 = 39,4 %. Základní chemické výpočty.

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY 22 Co obsahuje 100% džus? učebnice strana 12-14 C Po probrání učiva této kapitoly žáci dokážou vymezit hmotnostní zlomek jako způsob vyjadřování podílu jednotlivých složek ve směsi k její celkové hmotnosti a uvedou vztah pro jeho výpočet 1.1. Základní chemické pojmy, relativní atomová a molekulová hmotnost 6 1.2. Základní chemické zákony 9 1.3. Vzorové příklady 11 1.4. Další příklady k procvičení 14 2. Vzorce 17 2.1. Typy vzorců, stechiometrický vzorec 17 2.2. Stechiometrické výpočty - vzorové příklady 19 2.3. Další příklady k procvičení 20 3 Shrnutí kapitoly. Práce s roztoky je jednou ze základních dovedností každého chemika. Nejen praktické dovednosti, ale také schopnost teoretické přípravy je klíčová pro jakoukoliv další činnost v chemické laboratoři i v chemické teorii.Chemik, který neumí připravit požadovaný roztok nemůže efektivně pracovat

Pro tvorbu webových stránek bylo využito designu Servisního střediska pro e-learning na MU. Technicky realizovala a odpovědnost za funkčnost nes Chemické výpočty. Doučování Chemických výpočtů pro VŠChT. Nasycené roztoky, krystalizace. Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty V úvodu dnešního kurzu si ukážeme vzorce na výpočty spojené s krystalizací. Ve druhé části pak budeme počítat příklady na nasycené roztoky a krystalizaci Chemické reakce, výpočty, rovnice. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Předchozí příspěvek Roztoky, Kovy; Mohlo by se vám líbit... P3 - prvky. Charakteristika a význam bílkovin. Alkoholy, fenoly, ethery Chemické výpočty (ze vzorců, roztoky, z chemických rovnic) A/ Výpočty z chemických vzorců. výpočet procentového zastoupení složky (prvku, sloučeniny) v látce. Obecně předpokládáme, že složení látky je dáno vzorcem (AxByCz)n, kde . A, B, C .jsou složky (prvky, sloučeniny)

Všechny roztoky mají 3 shodné vlastnosti, kterými jsou: molekulární struktura, tlak a teplota. Toto jsou faktory, kterými můžeme ovlivňovat rozpustnost v určitém objemu rozpouštědla. Ať už mluvíme o vzduchu, který my dýcháme, vodě, kterou dýchají ryby, o bublinkách v kole nebo o toxinu ve tkáni japonského čterzubce Knihovna je do odvolání uzavřena, všechny plánované akce se ruší. Od 13. 3. 2020 neúčtujeme žádné sankční poplatky. Využijte naše služby z domova

Chemické rovnice a stechiometrické výpočty - Web o chemii

Workshop probíhá ONLINE.. Cena workshopu pro studenty našich kurzů je 150 Kč.Slevu je možné uplatnit po uhrazení celkové částky za přípravný kurz (do poznámky napište: student celoročního kurzu / intenzivního kurzu / letní školy / pomaturitního ročníku).. Co určitě zazní na přednášce složení roztoků_výpočty Hoření, hašení plamene atom prvky halogenidy oxidy chemický děj, rovnice chemické výpočty8roč_příklady k procvičení zábava chemie pro 9. ročník Informatika Občanská výchov Chemické výpočty a reakce / autoři Vratislav Šrámek, Ludvík Kosina: Nakl. údaje: Úvaly u Prahy : Albra, 1996: Popis (rozsah) 169 s. ; 22 cm: ISBN: 80-238-0572-X (v knize neuvedeno ; brož.) Další původce: Kosina, Ludvík: Předmět. heslo * chemické reakce * organické reakce * chemické výpočty * roztoky * reakční kinetika.

I. Směsi a roztoky - Základy chemi

Chemické výpočty, kinetika a energetika reakcí. Roztoky, pH, pufry. Organické sloučeniny významné v biochemii I. Organické sloučeniny významné v biochemii II. Polymery, terpeny, vitamíny rozpustné v tucích. Heterocykly, alkaloidy, vitamíny rozpustné ve vodě. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Enzymy. Enzymy Zubní lékařstv Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním. 7. Nasycené roztoky, rušená krystalizace. 8. Procvičování probraných kapitol 9. Procvičování probraných kapitol 10. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny) 11. Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky. 12 Výpočty predstavujú nevyhnutnú súčasť praktickej časti výučby tohto teoretického predmetu, ktorý predchádza výučbu nadväzujúcich predmetov (napr. lekárska biochémia, klinická biochémia, laboratórne vyšetrovacie metódy). Obsah. 1. Stechiometrické výpočty, 1 - 10 2. Roztoky - výpočty, 11 - 22 3 Výpočty tyou chem. vazby O 2, NaCl. 42. hodina.. 2.3. // CHEMICKÁ VAZBA. Roztoky podle skupenství //Chemické sklo a nádobí . opakování chemického nádobí z minulého týdne, nové chemické sklo a nádobí, filtrační aparatura, uč. J. Frieberová. [4] VACÍK, J. - BARTHOVÁ, J. - PACÁK, J. - STRAUCH, B. - SVOBODOVÁ, M. - ZEMÁNEK, F. Přehled středoškolské chemie.4. vyd. Praha: SPN.

Kyselost a zásaditost roztoků :: 8 chemi

Postup: 1. Vyberte druh látky a kapaliny z rozbalovacích menu 2. Zadejte požadované hodnoty do dvou libovolných polí: · množství látky · množství kapaliny · množství výsledného roztoku · požadovanou koncentraci (jakýkoliv typ) 3. Stiskněte tlačítko Vypočíta 2 Chemické výpočty 15 - 35 6 - 13 3 Vlastnosti jednoduchých organických látok 37 - 47 14 - 17 4 Uhľovodíky 50 - 61 18 - 20 5 Deriváty uhľovodíkov 63 - 73 27 - 30 6 Organické látky v živých organizmoch 76 - 91 32 - 38 7 Organické látky v bežnom živote 94 - 111 40 - 44 ïastic Chemické reakce v roztocích •roztoky elektrolytů - reakce za úasti iontů -silné elektrolyty •plná disociace, nepřítomnost výchozích (elektroneutrálních) molekul •silné kyseliny, jejich soli, silné zásady -slabé elektrolyty •ástená disociace (koexistence iontů a výchozích molekul Použitá literatura MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 240 s

Příprava roztoků LabGuide

 1. Chemické výpočty hmotnostní zlomek. Interiérové barvy s dokonale vyváženým a unikátním složením surovin, vysoce odolné interiérové barvy, univerzální akrylátové tónovací barvy a vysoce izolační barvy V laboratoři bioplastů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně vznikl koncept respirátoru, který by se dal vyrábět podobně levně a jednoduše.
 2. Chemické výpočty. VY_32_INOVACE_Ch0301 - Roztoky - rozpustnost; VY_32_INOVACE_Ch0302 - Roztoky - hmotnostní zlomek; VY_32_INOVACE_Ch0303 - Roztoky - objemový zlomek; VY_32_INOVACE_Ch0304 - Roztoky - látková koncentrace; VY_32_INOVACE_Ch0305 - Roztoky - směšovací rovnic
 3. 1. Vymezení předmětu. Základní principy fyzikální chemie. Fyzikální a chemické vlastnosti látek. 2. Podstata a chování látkových soustav - plyny. Vlastnosti a struktura, výpočty složení směsí plynů, stavová rovnice a stavové děje. 3. Podstata a chování látkových soustav - kapaliny. Roztoky
 4. Destilace, srážecí reakce, extrakce rostlinných barviv, stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého, rychlost chemické reakce, příprava zelené skalice, výpočty z chemických rovnic, výpočty na roztoky: Laboratorní cvičení v 2.ročníku VG
 5. 2. Chemické výpočty I (teoretické cvičení). 3. Chemické výpočty II (teoretické cvičení). 4. Chemické výpočty III (teoretické cvičení). 5. Test z chemických výpočtů a názvosloví. 6. Gravimetrie. 7. Příprava izomorfních krystalů rušenou krystalizací. 8. Příprava bezvodé soli pyrolýzou komplexu. 9

Směšovací rovnice popisu je děj, kdy sléváme dva roztoky dohromady. Vzniká třetí roztok. m 1, m 2 a m 3 jsou hmotnosti roztoků. w 1, w 2 a w 3 jsou hmotnostní zlomky rozpuštěné látky v roztocích. Dobré rady. Platí, že w 3 by měl být někde mezi w 1 a w 2; Pokud přisypáváme čistou látku, pak w x = 1 ; Pokud přilíváme čistou vodu, pak w x = Dělení podle velikosti částic: < 10-9 m: disp. s. homogenní (analytická) př.: pravé roztoky elektrolytů a nízkomolekulárních neelektrolytů 10-9 - 10-7 m: disp. s. koloidní př.: aerosol, koloidní roztok, emulse > 10-7 m: disp. s. heterogenní (hrubá) př.: pěna, suspense Roztok (pravý roztok) • homogenní disperzní soustava. Portaro - Webový katalog knihovny. Odeslat na email Tisk links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown. www.tis-cz.cz/index.php Důležité telefonní číslo: Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Chemie aktuálně: Opakovací otázky chemie 2. ročník 4letého studia. Návody pro laboratorní cvičení z chemie I Návody II Návody III (komplexní sloučeniny) Polysacharidy. Přehled učiva pro střední škol Chemické výpočty (výpočty pH) Pufry jsou roztoky schopné udržovat stálou hodnotu pH po malém přídavku kyseliny nebo zásady. pH pufrů - výpočty 1) 200 ml 0,5 M kys. octové + 100 ml 0,5 M octanu sodného → pufr, pK A = 4,76, pH = ? 2) 20 ml 0,05 M NH

Roztok - Wikipedi

Chemické výpočty Sborník příkladů s výsledky a postupem - roztoky, ph a všechny možné další výpočty z chemických rovnic. Bude se hodit na procvičení k zápočtu ; Pro příklady byly zvoleny takové sloučeniny a roztoky, jejichž poměrou molekulovou hmotnost a hustota roztoku lze s malou chybou zaokrouhlit na celé číslo. Je to demonstrační příklad. Smícháme 40 g NaOH a 160g vody a provedeme výpočty a přepočty růz­ných způsobu vyjádření koncentrace. 4 [výpočty vzorců][výpočty z rovnic][krystalochemie] Och Luno jasná, vesmíre můj nekonečný, kde jen jen síly chemické a fyzikální a já určujeme Tvůj další osud. Tak takhle vítá každý nový den MC, přičemž si evidentně plete svoji maličkost s bohem

Video: Učebnice - Univerzita Palackého v Olomouc

Chemické výpočty #3 Ředění a směšování roztoků - YouTub

Výpočty z chemických vzorců - 2.lekce Směsi, roztoky - 3.lekce Redoxní rovnice, výpočty z rovnic - 4.lekce Výpočty při reakcích plynů - 5.lekce Výpočet pH - 6.lekce Komplexní test - souhrnný test z výpočtů a rovnic (příklady z přijímacích zkoušek na VŠ)!!! Generátor testů - vytvoření testu z výpočtů a rovni Chemické rovnice a stechiometrické výpočty; Jako elektrolyty označujeme roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Nejčastěji vznikají rozpouštěním iontových látek v polárních rozpouštědlech (nejčastěji ve vodě). Podle stupně disociace rozlišujeme slabé a silné elektrolyty. České chemické.

- Chemické výpočty - Chemická r ovni ce - zákon zachovaní hmotnosti . Halogenidy - Názvosloví halogenidů - Významné halogenidy . Oxidy - Názvosloví oxidů - Významné oxidy . Sulfidy - Názvosloví sulfidů - Významné sulfidy . Kyselost a zásaditost roztoků - pH a pH stupnice - kyselost a zásaditost . Kyselin Chemické výpočty s roztoky jednoduše a s přehledem - Ostrava. Public · Hosted by Nejen na medicínu. clock. Wednesday, January 30, 2019 at 5:00 PM - 8:00 PM UTC+01. More than a year ago. pin. KC ARCHA, tř. 17. listopadu 596/ 36, 708 00, Ostrava-Poruba. Show Map Obsah otázky: Charakteristika a druhy roztoků, výpočty objemového a hmotnostního zlomku roztoků, koncentrace, směšovací a křížové pravidlo. Teorie kyselin a zásad, konjugované páry, autoprotolýza, iontový součin vody, výpočet pH, hydrolýza solí, rovnováha protolytických reakcí, disociační konstanta. Roztoky Pravý. Periodická tabulka prvků, kterou si můžete vytisknout a mnoho informací o prvcích

Chemické výpočty Vladimíra Kvasnicová

Příklad 1.21 Jaké je hmotnostní složení roztoku, který obsahuje 40 g látky ve 280 ml vody? Příklad 1.22 Jaké je hmotnostní složení roztoku vzniklého rozpuštěním 35 g FeSO 4 ·7 H 2 O ve 205 ml vody? Příklad 1.2 VI. Chemické reakce a chemické rovnice Klasifikace chemických reakcí anorganických a organických. Výpočty z chemických rovnic-výpočty hmotností, látkových množství, objemů plynných látek. Úprava chemických rovnic Roztoky-základní pojmy, rozdělení, vyjadřování složení roztoků. Klasifikace anorganických rovni

solí, chemické reakce, chemické rovnice (jejich zápis, vyčíslování a výpočty z chemických rovnic) a různé che - mické výpočty, např. výpočty složení roztoků. Na tato témata byly vytvořeny výukové moduly, které mají za cíl zlepšení výuky kritických témat, a k jejichž evaluaci bude využit akční výzkum Vyhledávání: chemické výpočty Zobrazuji 1 - 10 z 85 pro vyhledávání: 'chemické výpočty', doba hledání: 0,06s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 000230135. Knihy. Chemické výpočty a reakce..

CH2.6 Roztoky. Výpočty koncentrací roztoků (viz také díl druhý CH17 Chemické výpočty ). Molární koncentrace roztoků se zapisuje stejně jako v černotisku: Při použití křížového pravidla se zapisují koncentrace ve stejné grafické úpravě jako v černotisku, nevyznačují se však úhlopříčky pomyslného čtverce.. Chemické výpočty Hmotnosti atomů a molekul, látkové množství. Roztoky - výpočty koncentrace, ředění a směšování roztoků, pH roztoku, redoxní reakce a jejich úprava, výpočty podle chemických rovnic. Anorganická chemie 1. Vodík, kyslík, sloučenin − chemické prvky, sloučeniny, chemické látky, směsi − chemická symbolika, značky a názvy prvků − látkové množství − roztoky, roztoky nasycené, nenasycené − jednoduché chemické výpočty − voda, vzduch ČŽP − zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodním vprůmyslu, zemědělství

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

.... p r o b r a n é u č i v o.. Chemie 9.A - 20.6.2014. Chemie a společnost. Chemie 9.A - 18.6.2014. Chemie a společnost. Chemie 9.A - 13.6.2014. Chemické výpočty, molární hmotnost a výpočty s n pH (angl. potential of hydrogen, lat. pondus hydrogenia, tj. potenciál vodíku), též vodíkový exponent je číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou. Voda jako rozpouštědlo, roztoky pravé a koloidní a jejich vlastnosti, elektrolytická disociace, iontová síla, difůze, osmóza, osmotický a onkotický tlak. Typy chemických reakcí: redoxní, acidobazické, adiční a eliminační, nukleofilní substituce, isomerizace, přesmyky. Chemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny.

Výpočty pH roztoků protolytů 65 3.2.1. Roztoky silných kyselin a zásad 66 3.2.2. Roztoky slabých kyselin a zásad 67 3.2.3. Roztoky vícesytných kyselin 68 3.2.4. Roztoky směsí kyselin 69 3.2.5. Roztoky solí 70 3.2.5.1. Roztoky solí silných kyselin a silných zásad 70 3.2.5.2. Roztoky solí slabých kyselin a silných zásad 7 Příklady: Roztok vznikl rozpuštěním 30g NaCl v 90 g vody. Vypočítej kolik procent NaCl je v jeho vodném roztoku. Návod: 100%.. 30 + 90 g x%.. 30 g Kolik gramů hydroxidu draselného je třeba k přípravě 250 g jeho 20% vodného roztoku

PPT - Chemické výpočty III PowerPoint Presentation - ID

Chemie: Chemické výpočty - Isibal

Chemie. 1. i 2.pololetí: pro absolvování předmětu alespoň dostatečně, je nutné odevzdat všechny povinné práce za každé pololetí. K Laboratorním pracím je nutno doložit důkaz o provedení (tzn. přinést výsledek, pokud není možno, doložit fotografiemi na mobilu nebo přes mail) provádí jednoduché chemické výpočty, které využije v odborné praxi - chemické látky a jejich vlastnosti - složení látek z částic, atom, molekula - chemická vazba - chemické prvky, sloučeniny - chemická symbolika - periodická soustava prvků - směsi a roztoky - chemické reakce, chemické rovnice - výpočty v chemi Název: Ke stažení (černobíle) Ke stažení (barevně) Name: Download (B&W) Download (colour) Základní pojmy a veličiny: Basic terms and quantitie Roztoky. Roztoky elektrolytů, charakteristika elektrolytů, silné a slabé elektrolyty, aktivita, aktivitní koeficient. Pojetí chemické reaktivity organických sloučenin v živých soustavách. Chemické laboratorní výpočty. 3. týden. Odměřování objemů, vážení, přesnost a správnost základních laboratorních. Chemické reakce - popis a klasifikace - slučování, rozklad, neutralizace; reakce exotermní a endotermní; příklady významných reakcí Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýz

Roztoky - riešené príklad

CHARAKTERISTIKA Hmotnostnízlomek wvyjadřuje podíl hmotnosti jednésložky směsi (roztoku) na celkovéhmotnosti směsi (roztoku). Vypočításe ze vztahu w =m(s)/m(c) m(s)vyjadřuje hmotnost složky m(c) vyjadřuje celkovou hmotnost směsi Hodnota zlomku je menšínež1, výsledek vyjadřujeme v procentech This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful - chemické látky a jejich vlastnosti - částicové složení látek, atom, molekula - chemická vazba - chemické prvky, sloučeniny - chemická symbolika - periodická soustava prvků - směsi a roztoky - chemické reakce, chemické rovnice - výpočty v chemii Chemické a elektrochemické vlastnosti kovů, koroze kovů a ochrana proti korozi. anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin. emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy 6. Roztoky - výpočty . Roztoky nasycené a koncentrované . Listopad Chemické sloučeniny, vzorce Chemická vazba - nepolární, polární a iontová Ionty.

CHEMIE :: vyuka @ HanzelkovaBlog chemie a dalších zájmů: Chromatografie na tenkéVýukové materiály CHEMIE – ZŠ Nový Jičín :: Základní školaDiamo NDS 10, PS 101 - Neutralizace - KRÁLOVOPOLSKÁ RIA

• roztoky o pH = 3 až 11 • 3 neznámé roztoky ve zkumavkách označených A, B a C. Postup (před provedením pokusu důkladně prostuduj zadání i pracovní list) 1. Příprava Yamadova univerzálního indikátoru a) Do nádobky s ethanolovým roztokem Yamadova univerzálního indikátoru přide Disperzní soustavy. Roztoky. Základy elektrochemie. Zdroje elektrického proudu. Koroze. Vybrané kapitoly z anorganické chemie.Významné chemické výroby. Prvky nekovové, kovové. Přehled vlastností, výroby a využití kovů. Vybrané kapitoly z organické chemie. Výroba, vlastnosti a použití plastů a kompozitních materiálů 1.4 Chemické látky; 1.5 Chemické rovnice; 1.6 Chemické výpočty; 1.7 Disperzní soustavy a roztoky 2 Obecná chemie. 2.1 Stavba atomu; 2.2 Periodická soustava prvků; 2.3 Chemická vazba; 2.4 Názvosloví anorganických sloučenin; 2.5 Chemický děj 3 Vybrané kapitoly z anorganické chemie. 3.1 Klasifikace prvk V této sekci naleznete žákovské soupravy do chemie. V nabídce máme žákovskou soupravu pro chemii, která obsahuje laboratorní nádobí sloužící k provedení jednoduchých chemických pokusů, soupravu pro elektrolýzu (která obsahuje veškerý potřebný materiál k provádění základních pokusů z elektrochemie), dále sety pro vyvíjení plynu, extrakci, destilaci nebo. Podle druhu chemické reakce rozdělujeme odměrnou analýzu na neutralizační*, srážecí, komplexotvornou a oxidačně-redukční. Odměrný roztok Roztok o přesné koncentraci, který se přidává ke stanovovanému roztoku o známém objemu až do bodu ekvivalence. Z jeho spotřeby a koncentrace se vypočítá obsah stanovované složky

 • Trello цены.
 • Parapetní římsa.
 • Testy z informatiky.
 • Zlomenina u novorozence.
 • Shut up and dance with me.
 • Nebelvír šála.
 • Pánská sportovní obuv na suchý zip.
 • Afghánistán počet obyvatel.
 • Saal digital fotosešit.
 • Sbazar sovy.
 • Battlestar galactica online.
 • Kanthal drát.
 • Bolestivá bulka ve tváři.
 • Walter raleigh.
 • Greif gkd.
 • Hry do zoo.
 • Hudební gymnázium jana nerudy.
 • Trisomie 9 chromozomu.
 • Roční období pracovní list.
 • Pouzdro na drobné mince.
 • Asparagus benefits.
 • Krmivo biomar.
 • Oranzova v loznici.
 • Třapatka nižší klasifikace.
 • Pythagoras 10.
 • Krasopis aplikace.
 • Fotografické služby praha 5.
 • Soukroma zs.
 • Dětské boty loap recenze.
 • Středověk datace.
 • Vepřový rib chop steak.
 • Detektivní povídka.
 • Nedostatek učitelů matematiky.
 • Kuchynska linka kamen.
 • Vaky na vino.
 • Hecht 9 manual.
 • Jak natáhnout past na myši.
 • Povrchní text.
 • New yorker fashion.
 • Totenkopf tattoo.
 • Mluvené slovo werich.